Konkurs POWER - programy rozwoju regionalnego

Zespół ds. Projektów Edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

Termin składania wniosków na konkurs: od 25 czerwca 2018 r. do 15 października 2018 r.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą być zgodne i wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

W ramach konkursu uczelnie wyższe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących Zintegrowanych Programów Uczelni. Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego Uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:

1) Moduł programów kształcenia

Typy działań:

 • dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażanie studentów w praktyczne umiejętności;
 • wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym, kształcących równocześnie praktyczne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie studentów, dzięki uwzględnieniu m.in. programów stażowych powiązanych z programem kształcenia;
 • realizacja programów kształcenia w językach obcych skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;
 • włączenie wykładowców z zagranicy - posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej - w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

2) Moduł podnoszenia kompetencji:

 • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez m.in. realizację szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, dodatkowych zadań praktycznych dla studentów, realizowanych w formie projektowej.

3) Moduł programów stażowych:

 • wysokiej jakości programy stażowe dla studentów.

4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

Typy działań:

 • wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
 • wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy (wyniki uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia, badania wśród pracodawców w regionie) do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.

5) Moduł studiów doktoranckich:

 • tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich oraz włączenie do tych programów działań uzupełniających (jak np. staże dydaktyczne oraz inne formy edukacyjne podnoszące kompetencje naukowe i dydaktyczne doktorantów), realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów:
 1. interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich,
 2. programy studiów doktoranckich realizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,
 3. programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

Typy działań:

 • podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie: umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia), prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz staże dydaktyczne;
 • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak: zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych, np. z Horyzontu 2020.

W przypadku modułów obejmujących więcej niż jeden typ działań do uznania poprawności realizacji modułu wystarczająca będzie realizacja co najmniej jednego z proponowanych w tymże module typów działań.

Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 18 miesięcy i nie przekracza 48 miesięcy.

Wymagany wkład własny o wartości min. 3% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Wnioskodawca nie może aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane przez niego w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach w Działaniu 3.5 POWER, jak i planowane do realizacji w konkursach prowadzonych równolegle w Działaniu 3.5 PO WER.

Uczelnia może złożyć w odpowiedzi na konkurs wyłącznie jeden wniosek.

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektu prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz o kontakt z Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, mgr Alicją Borzęcką-Szajner - tel. 81 537 58 44; adres e-mail: alicja.borzecka@poczta.umcs.lublin.pl

Regulamin konkursu

 

  Aktualności

  Autor
  Anna Rycek
  Data dodania
  27 czerwca 2018