Konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z powstałym z inicjatywy Towarzystwa Maxa Planca programem Dioscuri. W pierwszej edycji powstanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Przy współudziale Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Polsce powstanie do 10 Centrów Dioscuri w różnych dziedzinach nauki. Centra te będą współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską w celu wzmocnienia współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami. Adresatami konkursu są pracownicy naukowi ze stopniem doktora do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia.Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku.

Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i prowadzić w nim nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie. Przed właściwym konkursem NCN będzie zbierało oferty od polskich jednostek naukowych, które są gotowe utworzyć Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury.

Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości Naukowej. Zadbano o to, by wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ośrodek było konkurencyjne również w kontekście międzynarodowym. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Porozumienie między MPG a Narodowym Centrum Nauki w sprawie utworzenia sieci Dioscuri zostało podpisane 4 lipca 2017 r. w Krakowie. W ramach wspólnej inicjatywy przy istniejących w Polsce jednostkach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki ma docelowo powstać dziesięć laboratoriów badawczych. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z tzw. jednostką mentorską w Niemczech, a jego finansowanie zapewni NCN dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

więcej informacji

Kontakt NCN:
Marcin Liana, tel. 12 341 9161
Małgorzata Jacobs-Kozyra, tel. 12 341 9173


Zespół ds Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Anna Kotula-Pytel
    Data dodania
    8 listopada 2017