Konkurs badawczy PFRON

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych informuje, że do 21.01.2020 roku można składać wnioski w konkursie PFRON "Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji".

Celem konkursu jest zdobycie wiedzy na temat treści dotyczących niepełnosprawności przekazywanych w podręcznikach szkolnych, programach telewizyjnych, filmach oraz grach skierowanych do dzieci i młodzieży.

Konkurs składa się z trzech modułów:

  1. Reprezentacje niepełnosprawności w filmach, serialach i programach TV dla dzieci i młodzieży,
  2. Reprezentacje niepełnosprawności w grach dla dzieci i młodzieży,
  3. Reprezentacje niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych.

Szczegółowe warunki realizacji konkursu:

  1. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na dofinansowanie badań; złożenie wniosku wspólnego uznaje się za wypełnienie tego warunku przez każdego Wnioskodawcę odrębnie.
  2. Jeden wniosek może być składany wyłącznie w ramach jednego modułu.
  3. Dofinansowanie ze środków PFRON nie może przekroczyć 120 000 zł.
  4. Wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 5% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem.
  5. Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON musi rozpocząć się najpóźniej 1 lipca 2020 roku i nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy.

Koszty kwalifikowalne w ramach konkursu to m.in.: koszty osobowe personelu merytorycznego i technicznego; koszty podróży służbowych osób realizujących badanie; koszty materiałów potrzebnych do przeprowadzenia badania; koszty działań popularyzujących badanie; koszty wydania raportu z badania.

Termin składnia wniosków upływa 21 stycznia 2020 r.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej) wysyłając je na adres: konkurs@pfron.org.pl na formularzu „Wniosek o dofinansowanie (…)” będącym załącznikiem nr 3 do Szczegółowych zasad finansowania badań w konkursie „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.

Szczegółowe informacje >>>


Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16

    Aktualności