Komunikat Rektora UMCS w sprawie pracy zdalnej

Szanowni Państwo,
Prorektorzy,
Kanclerze,
Dziekani Wydziałów,
Dyrektorzy Instytutów,
Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek UMCS,

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2020 r.) wprowadzam z dniem 13 marca 2020 r. dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (z wyłączeniem pracowników obsługi) pracę zdalną. Wobec tego prosimy o bieżące załatwianie przede wszystkim spraw ważnych i niecierpiących zwłoki z uwagi na zmniejszenie liczby osób pozostających w miejscu pracy.

W celu zlecenia podległym pracownikom pracy zdalnej należy listy osób, którym zostanie zlecona taka praca, przesłać drogą e-mail na adres: a.kruk@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy, którzy już otrzymali zgodę na zastosowanie zadaniowego systemu czasu pracy, będą realizować swoje obowiązki służbowe w ramach tego systemu poza miejscem stałego wykonywania pracy.

Po zleceniu tego rodzaju pracy pracownicy powinni otrzymywać do realizacji zadania. Osobami odpowiedzialnymi za zlecanie i bieżące monitorowanie realizacji powierzonych do wykonania spraw są kierownicy jednostek organizacyjnych. Jednocześnie kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia ciągłości dyżurów w każdym dniu pracy, w celu bieżącego i terminowego wykonywania wszystkich zadań należących do właściwości jednostki organizacyjnej.

W przypadku, gdy jest zabezpieczone bieżące funkcjonowanie jednostki organizacyjnej i nie ma możliwości zlecenia pracownikom pracy zdalnej – warto przeanalizować ewentualne wykorzystanie przez podległych pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych.

Od dnia dzisiejszego do dnia 20 marca 2020 r. wprowadza się skrócony o 2 godziny czas pracy, tj. do godziny 13.15 dla pracowników administracji, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, wydawnictwa i bibliotekarzy. W miarę możliwości powyższe rozwiązanie może być zastosowane również w odniesieniu do pracowników obsługi na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej. W tym przypadku zasada skrócenia czasu pracy powinna być uzależniona od wymiaru etatu pracownika.

Powyższe zalecenia uzasadnia obecna sytuacja zagrożenia rozpowszechniania się chorób zakaźnych, w szczególności koronawirusa.

Rektor
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

    Aktualności

    Data dodania
    16 marca 2020