Komunikat dotyczący honorarium autorskiego

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego z 10 października 2017 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich

Centrum Kadrowo-Płacowe, Biuro Płac przypomina i zwraca się z prośbą o przekazanie pracownikom zatrudnionym w Państwa Jednostce o konieczności:

  1. wypełnienia oświadczeń dotyczących planowanego udziału w wynagrodzeniu zasadniczym honorarium autorskiego – oświadczenie powinno być zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego i potwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej (druk nr 1);
  2. sporządzenia wykazów zbiorczych na podstawie złożonych przez pracowników oświadczeń z podziałem na poszczególne grupy pracownicze, sporządzone i zatwierdzone w Państwa jednostce (druk nr 6).

Ww. dokumenty należy przesłać do Biura Płac w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 r.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 26 listopada 2010 r. (ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodu

Wzory druków i instrukcje >>

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego
mgr Agnieszka Krukowska

    Aktualności

    Data dodania
    16 października 2017