Komunikat dotyczący czasu pracy kobiet ciężarnych

Centrum Kadrowo - Płacowe informuje, iż z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące świadczenia pracy przez ciężarne pracownice z wykorzystaniem monitora ekranowego.

Nowe przepisy wprowadziły regulacje w zakresie czasu pracy kobiet ciężarnych, których stanowiska pracy wyposażone są w monitory ekranowe oraz przerwy od pracy przy ww. monitorach, które zaliczane są do czasu pracy.

W związku ze zmianami w ciągu każdej godziny pozostawania w dyspozycji świadczenia pracy ciężarna pracownica, która jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy może świadczyć pracę przed monitorem ekranowym przez maksymalnie 50 minut. Pozostały czas (10 minut) powinien przypadać na przerwę, która zalicza się do czasu pracy. Jednocześnie 10-minutowe przerwy należy rozumieć jako czas zwolnienia od pracy związanej z obsługą monitora ekranowego i które nie podlegają łączeniu ze sobą.

W związku z powyższym, kobiety ciężarne zatrudnione w UMCS powinny złożyć w Biurze Kadr Centrum Karowo-Płacowego zaświadczenie lekarskie o ciąży. Przedłożenie zaświadczenia, będzie skutkowało uzyskaniem prawa do korzystania z przerw w pracy wykonywanej z użyciem monitora ekranowego. Na tej podstawie pracownica oraz bezpośredni przełożony uzyskają informację stanowiącą podstawę do udzielania przez bezpośrednich przełożonych (kierowników) 10-minutowych przerw w pracy pracownicom wykonującym pracę przed monitorem ekranowym.

mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią (Dz.U. z 2017 r. poz. 796).

    Aktualności

    Data dodania
    5 czerwca 2017