Komunikat dot. stosowania sankcji antyrosyjskich w związku z wojną w Ukrainie dla postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych samodzielnie przez jednostki organizacyjne UMCS w Lublinie

Dział Zamówień Publicznych informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) na zamawiających prowadzących procedury w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia od wartości 130 tys. zł netto), jak również w odniesieniu do zamówień o mniejszej wartości (poniżej kwoty 130 tys. zł netto) nałożony został obowiązek weryfikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie pod kątem udziału w zamówieniu czynnika rosyjskiego.

W związku z powyższym wprowadzony został obowiązek wykluczeniu z postępowania:

 • wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi;
 • wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na krajowej liście sankcyjnej, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba figurująca na jednej z ww. list sankcyjnych;
 • wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których jednostką dominującą jest podmiot figurujący na jednej z ww. list sankcyjnych.

Uwzględniając powyższe, osoby odpowiedzialne za prowadzenie procedur zakupowych w jednostkach organizacyjnych UMCS w Lublinie w oparciu o regulaminy udzielania zamówień publicznych w UMCS (zarządzenie Rektora nr 25/2017) zobligowane są do wprowadzenia do dokumentacji każdego wszczynanego postępowania nowej przesłanki wykluczenia z postępowania, zgodnie z poniższym:

Dla postępowań z wyłączeniem stosowania ustawy PZP:

 • w zaproszeniu:

należy dodać punkt „Warunki udziału w postępowaniu” (po pkt „Tryb udzielenia zamówienia”) o treści:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

 • w „Formularzu oferty” należy dodać zapis o treści:

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Dla postępowań z wyłączeniem stosowania ustawy PZP bez „Zaproszenia”:

 • w Formularzu oferty” należy dodać zapis o treści:

„Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Ww. środek sankcyjny (wykluczenie z postępowania) ma zastosowanie również do wszystkich postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia 16 kwietnia 2022 r. Powyższe wiąże się z koniecznością dostosowania (do dnia 1 maja 2022 r.) dokumentacji wszystkich postępowań będących w toku, uwzględniając nową przesłankę wykluczenia.

  Aktualności

  Autor
  Ewa Kołodziejczyk-Górska
  Data dodania
  25 kwietnia 2022