Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego - dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 20 września 2020 r. rodzicom i opiekunom dzieci przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy pod warunkiem złożenia oświadczenia (w załączeniu).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku:

1. zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,

2. niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • dzieckiem, które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,
  • dzieckiem, które ma orzeczenie o niepełnosprawności do ukończenia 16 lat,
  • dzieckiem, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom lub opiekunom prawnym dorosłej osoby niepełnosprawnej w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj.: szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica / współmałżonka, który może zapewnić opiekę dziecku / osobie niepełnosprawnej.

W celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy i uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego pracownicy zobowiązani są bezzwłocznie dostarczyć do Biura Kadr,  Centrum Kadrowo-Płacowego (za pośrednictwem Kancelarii UMCS) ww. oświadczenie po wcześniejszym poinformowaniu o nieobecności w pracy bezpośredniego przełożonego.

Zasiłek opiekuńczy - zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na zasadach ogólnych wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również w dni ustawowo wolne.

Przypominamy, że przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem starszym, tj. powyżej 8. roku życia do lat 14 rodzice / opiekunowie mogą również wziąć opiekę, ale dotyczy to już tylko dziecka chorego. Taki dokument dający prawo do ubiegania się o świadczenie opiekuńcze wystawia lekarz rodzinny. Pracownik może również skorzystać z urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze 2 dni lub 16 godzin.

Wzór oświadczenia (pobierz plik)

Dyrektor
Centrum Kadrowo-Płacowego

mgr Agnieszka Krukowska

    Aktualności

    Data dodania
    2 września 2020