Informacja Zarządu PKZP przy UMCS dla emerytów i rencistów

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS przypomina, że zgodnie z § 9 Statutu PKZP przy UMCS członkiem PKZP może być każdy emeryt i rencista były pracownik UMCS, o ile w chwili przejścia na emeryturę lub rentę był członkiem PKZP.

Zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu, składka roczna emerytów i rencistów, którą należy wnosić na poczet wkładów, aby korzystać z pożyczek i zapomóg, do chwili obecnej nadal wynosi tylko 15 zł rocznie. Prosimy członków PKZP - emerytów i rencistów o uzupełnianie zaległych wpłat i wnoszenie składek na bieżąco.

Zgodnie z § 47 Statutu Fundusz pogrzebowy powstaje ze składek pobieranych miesięcznie od czynnych pracowników UMCS członków PKZP oraz raz na rok od emerytów i rencistów byłych pracowników UMCS. Na Fundusz pogrzebowy emeryci i renciści wnoszą składkę przez dokonanie wpłaty samodzielnie na konto bankowe PKZP, przy czym dopuszcza się wpłacanie składki z rocznym wyprzedzeniem. Składka na Fundusz pogrzebowy PKZP w przypadku emerytów i rencistów wynosi nadal 5 zł rocznie.

    Aktualności

    Autor
    Jerzy Płatakis
    Data dodania
    30 stycznia 2020