Informacja o szkoleniach wstępnych z zakresu BHP

Informacja o sposobie prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego)

W związku z obowiązywaniem ograniczeń wynikających z wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii (zagrożenia epidemiologicznego) Dział BHP i OP informuje:

1. W okresie obowiązywania stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy będzie prowadzone w formie zdalnego samokształcenia kierowanego.

2. Materiały szkoleniowe oraz druki zawierające oświadczenia o zapoznaniu się z tymi materiałami, czyli:

  • karta szkolenia wstępnego,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi,

zostały zamieszczone na stronie https://www.umcs.pl/pl/bhp.htm (ścieżka wyszukiwania: strona główna UMCS → zakładka „Pracownik” - zakładka „BHP” - część zatytułowana „Materiały szkoleniowe dla nowo zatrudnianych pracowników”).

3. Druki, o których mowa wyżej, są sporządzone w formie plików edytowalnych pozwalających na ich komputerowe wypełnianie.

4. Druki przygotowuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której będzie pracował nowo zatrudniany pracownik. Druki może również przygotować w uzgodnieniu z ww. kierownikiem jednostki organizacyjnej pracownik Biura Kadr prowadzący postępowanie związane z zatrudnieniem pracownika.

5. Osoby odbywające na Uczelni staże zawodowe organizowane przez Urzędy Pracy w zakresie szkoleń bhp są traktowane na równi z nowo zatrudnianymi pracownikami.

6. Szkolenie wstępne ogólne przechodzą również uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktyki studenckie. W takiej sytuacji druki przygotowuje opiekun praktyki.

7. Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie odbywają szkolenia wstępnego. Osoby te są zobowiązane do zapoznania się z materiałami zatytułowanymi „Informacje dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych”, które umieszczono na ww. stronie.

8. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi, pracownik (praktykant) podpisuje czytelnym podpisem kartę szkolenia wstępnego oraz oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi.

9. Kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika lub opiekun praktyki mają obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego, który prowadzony jest w dotychczasowej formie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii (rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, maseczki – jeżeli odległość pomiędzy instruktorem i osobą szkoloną będzie mniejsza niż 1,5 m). Pracownik (praktykant) potwierdza odbycie instruktażu stanowiskowego w karcie szkolenia wstępnego – punkt 4, pozycja 1.

10. Po przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego należy, poprzez Kancelarię UMCS, przesłać do Działu BHP i OP kartę obiegową oraz podpisane przez pracownika dokumenty:

  • kartę szkolenia wstępnego,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi.

11. Na kopercie, w której dokumenty są przekazywane do Kancelarii UMCS, należy wskazać, gdzie należy je przesłać po podpisaniu karty obiegowej przez pracowników Działu BHP i OP. W przypadku braku takiej informacji dokumenty będą przesyłane do Biura Kadr.

12. Dokumentacji szkolenia uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie nie należy przesyłać do Działu BHP i OP. Pozostaje ona u opiekuna, który dołącza ją do prowadzonej dokumentacji praktyki.

13. Pracownicy Działu BHP i OP są zobowiązani do udzielania wszelkich dodatkowych informacji związanych z organizacją szkolenia oraz prowadzenia merytorycznych konsultacji dla osób odbywających szkolenie, dotyczących treści zawartych w udostępnionych materiałach.

14. Pracownicy Działu BHP i OP pełnią stałe dyżury we wszystkie dni robocze, tel. 81-537-58-06, 81-537-58-07, e-mail bhp@poczta.umcs.lublin.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    29 kwietnia 2020