Informacja dotycząca dodatkowego zasiłku opiekuńczego – COVID-19

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dodatkowego zasiłku opiekuńczego Centrum Kadrowo-Płacowe wyjaśnia:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został określony w art. 4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz.374).

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja 2020 r.
do 14 czerwca 2020 r.?

 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590).
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:
 • funkcjonariuszowi, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • funkcjonariuszowi, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną;
 • rodzicom lub opiekunom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Komu przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja 2020 r.?

 1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590).
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za pierwsze 2 tyg. (od 12 do 25 marca) przysługiwał na zdrowe dziecko do ukończenia 8. roku życia, któremu osoba ubezpieczona musiała zapewnić osobistą opiekę w razie nieprzewidzianego zamknięcia wymienionej placówki, w tym przypadku z powodu koronawirusa.
 3. W wyniku nowelizacji przepisów wydłużono okres pobierania dodatkowej „opieki” o kolejne 14 dni, przy czym zastrzeżono, że w celu przeciwdziałania COVID-19 rząd może w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres, przez jaki nie będą funkcjonowały przedszkola czy szkoły.
 4. Ponadto od 26.03.2020 r. z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, lecz także rodzice, których dziecko zostawało pod opieką niani zatrudnionej na umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna, którzy obecnie nie mogą tej opieki sprawować z powodu COVID-19.
 5. Zwolnienie od pracy płatne dodatkowym zasiłkiem, od 26.03.2020 r. przysługuje również w razie opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 6. Prawo do dodatkowego świadczenia opiekuńczego zyskali także ubezpieczeni zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, uczęszczającą do szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, które zostały zamknięte z powodu COVID-19. Zasiłek dla nich również przysługuje przez maksymalnie 14 dni.
 7. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).
 1. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

 Jakie dokumenty należy złożyć, aby skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

 1. W celu skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego wystarczy złożyć w Centrum Kadrowo-Płacowym oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat. Można je dostarczyć drogą mailową, pocztą wewnętrzną lub przesłać droga pocztową.
 2. W przypadku braku złożenia oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku opiekuńczego.

 Warunki wypłaty zasiłku opiekuńczego

 1. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.
 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.
 3. Możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. przedłużana, co 2 tygodnie.
 4. Składając oświadczenie, nie składa się żadnych innych dokumentów.
 5. Nie jest konieczne zwolnienie lekarskie, które  świadczy o tym, że dziecko jest chore.
 6. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dotyczy opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 – nie chorym.
 7. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zarówno za okres od 12 do 25 marca, jak i dalszy – przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki, i tylko wówczas, gdy drugi z rodziców nie może zapewnić dziecku opieki. Natomiast zasiłek ten nie należy się, gdy drugi rodzic jest np. osobą bezrobotną, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy z urlopu wychowawczego, a więc może dziecko zabezpieczyć.
 8. W świetle wyjaśnień ZUS dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje zgodnie z oświadczeniem ubezpieczonego, który może w nim wskazać nawet cały powyższy okres, włącznie z dniami wolnymi. Pracownik ma wybór – może wskazać albo wszystkie dni, albo tylko robocze.
 9. Pracownik może, więc pominąć dni wolne (np. weekendy) oraz dni, w których dziecko miało zapewnioną opiekę przez innego członka rodziny. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie. Bez oświadczenia zasiłek nie zostanie wypłacony.
 10. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z nich. Rodzice mogą też – w zależności od potrzeb, możliwości – podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni, jak również dodatkowych 14 dni.
 11. Co ważne, z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego 8. urodziny dziecka. Przykładowo, jeśli dziecko urodziło się 31.03.2012 r., a pracownica matka wskazała w oświadczeniu okres zwolnienia od pracy od 16.03.2020 do 5.04.2020 r., w związku z zamknięciem szkoły, to uzyska zasiłek za okres od 16 do 30 marca.
 12. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku i jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Zasiłek ten jest finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), a to oznacza, że pracodawca, który wypłaci go, jako podmiot uprawniony do realizowania zasiłków w 2020 r., rozlicza go na poczet bieżących składek społecznych tak jak inne zasiłki.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego
mgr Agnieszka Krukowska

  Aktualności

  Data dodania
  1 czerwca 2020