Horyzont 2020 dla humanistów i politologów

Zapraszamy pracowników naukowych Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Politologii do zgłaszania propozycji projektów w konkursach, ogłoszonych w ramach Programu Horyzont 2020, obszar: Zmiany Społeczne (Societal Challenges). Polecamy zwłaszcza kilka programów szczegółowych, dotyczących dziedzictwa kulturowego i tożsamości europejskich.

W ramach konkursu REFLECTIVE-11-2015: Enabling Innovation - Creating Impact from Social Sciences and Humanities oczekiwane są pomysły na wypracowanie platform współpracy, które w znacznym stopniu powinny podnieść rangę badań realizowanych w ramach nauk społecznych i humanistycznych oraz umożliwić transfer wiedzy z tych nauk do europejskiego systemu innowacji. Poprzez wzmocnienie wpływu badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, projekty realizowane w ramach programu przyczynią się do gospodarczego i społecznego postępu i pomogą wzmocnić zmiany społeczne w Europie.

Z kolei konkurs REFLECTIVE-2-2015: Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation adresowany jest do badaczy, prowadzących multidyscyplinarne i porównawcze badania dotyczące istoty i ważności dziedzictwa kulturowego Europy w perspektywie historycznej. Celem projektów jest wskazanie najlepszego sposobu na przekazanie rezultatów tych badań w edukacji i programach nauczania, z uwzględnieniem roli nowych technologii i mediów. Poza tym istotne jest wskazanie możliwości powiązania lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich aspektów dziedzictwa kulturowego oraz sposobu ich rozumienia (lub nie) przez obywateli, ale także – czy w każdym ujęciu stanowią one zachętę (bądź zniechęcenie) dla różnych interesariuszy i promotorów dziedzictwa kulturowego. Zwiększenie wpływu badań w zakresie pojęciowym, metodologicznym i analitycznym w celu lepszego zrozumienia połączenia regionalnych strategii europejskich, tożsamości lokalnych i regionalnych to założenie konkursu REFLECTIVE-3-2015: European cohesion, regional and urban policies and the perceptions of Europe. Badania powinny mieć na celu także zwiększenie oceny obywatelskiej tych strategii i wskazanie moetod ulepszenia znaczenia polityki regionalnej i jej efektywności. Efektem realizacji projektów ma być postrzeganie wartości dodanej UE w politykach regionalnych przez obywateli.

Badania porównawcze pokazujące szerokie spektrum opozycji kulturalnej oraz inną działalność tego typu w dawnych krajach socjalistycznych to temat innego konkursu REFLECTIVE-4-2015: Cultural opposition in the former socialist countries. Głównym założeniem jest wskazanie obecnej sytuacji i możliwej przyszłości krajów członkowskich UE w zakresie wspierania ruchów kulturalnych. Badania, realizowane w ramach projektu, powinny przynieść konkretne rezultaty, natomiast narzędzia, wykorzystane w celu przeprowadzenia badań, powinny służyć do wzmocnienia jakości badań prowadzonych w sektorach edukacyjnym i dziedzictwa kulturowego.

W ramach konkursu  REFLECTIVE-5-2015: The cultural heritage of war in contemporary Europe oczekiwane są wnioski zakładające badania, mające na celu pogłębienie wiedzy (czasami wzajemnie się wykluczającej) na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim w zakresie dziedzictwa kulturowego związanego z wojną oraz innymi zbrojnymi konfliktami. Celem projektów będzie dostarczenie innowacyjnych sposobów, sieci, narzędzi oraz strategii doradczych w zakresie utrzymywania oraz zachowania tego bogatego i różnorodnego elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, ale także sposobu dalszej promocji w komunikacji, edukacji i turystyce na poziomie całej UE. Oczekuje się, że działania realizowane w ramach projektów przyczynią się do stworzenia nowych sieci badawczych, obejmujących lokalne społeczności, edukatorów i specjalistów z zakresu ochrony dziedzictwa i turystyki. Projekty powinny przyczynić także do lepszego zrozumienia praktyk z zakresu upamiętnienia historii, kultury upamiętniania oraz strategii pamięci w Europie. 

Konkurs REFLECTIVE-8-2015: Communication and dissemination platform adresowany jest do badaczy, którzy planują prowadzić dialog i poszerzać współpracę ze swoimi kolegami z innych krajów UE - nie tylko w ramach projektów finansowanych ze środków UE -  oraz innymi interesariuszami (twórcami strategii, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami społecznymi, izbami handlowymi, praktykami, itd.).  


Osoby zainteresowane udziałem w konkursach zapraszamy do kontaktu:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Tel. 537 54 58
Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    5 marca 2015