Dziedzictwo kulturowe – międzynarodowy konkurs na projekty badawcze

Do 22 września trwa konkurs na projekty badawcze międzynarodowe, poruszające tematykę dziedzictwa kulturowego. Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a funkcję punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Oprócz Polski aplikacje mogą składać instytucje i organizacje z krajów, tworzących Inicjatywę (JPI), w tym: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Francji, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Portugalii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

Największe szanse na dofinansowanie będą miały wnioski, zgłaszane przez interdyscyplinarne zespoły badawcze, obejmujące np. nauki humanistyczne, społeczne, artystyczne, lecz także techniczne i fizyczne. Ale na wysoką ocenę ekspertów będą mogli liczyć również wnioskodawcy, którzy w swoich propozycjach połączą zagadnienia obejmujące kilka z sugerowanych tematów badawczych.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:

 • Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie

 Rethinking the implicit role of cultural heritage in society

 • Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie

Perspectives on and constructions of cultural heritage

 • Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój

Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals

 • Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego

 Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage

 • Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne

​Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

Jednym z tematów badawczych, podejmowanych w ramach potencjalnego projektu, może być konflikt - jako początek drogi do owocnego kompromisu - pod warunkiem rozważania istotnych elementów dziedzictwa kulturowego, wpływającego na wybory i decyzje (takich jak np. wyznawane zasady czy fakt przynależności do określonej grupy społecznej).

Planowane projekty mogą trwać najwyżej 36 miesięcy.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100 000 EUR (równowartość 428 990 PLN, według kursu 1 euro = 4,2899 PLN). Możliwe jest uzyskanie dotacji finansującej do 100 procent budżetu przedstawionego we wniosku.

Szczegółowe informacje

Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@umcs.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  12 czerwca 2020