Dyplomacja publiczna 2022

Minister Spraw Zagranicznych RP ogłosił nabór wniosków w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 4 000 000,00 zł 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

- zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,

- niepubliczne szkoły wyższe,
- publiczne szkoły wyższe,  
- jednostki samorządu terytorialnego. 

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022 r.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od dnia 15 kwietnia 2022 r. i nie później niż do dnia 15 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dot. naboru na stronie gov.pl

  Aktualności

  Data dodania
  10 stycznia 2022