Dofinansowanie badań UMCS przez WFOŚiGW w Lublinie

Centrum Badań Naukowych informuje o podpisaniu umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie 4 zadań badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Zadania zostały dofinansowane w ramach naboru na realizację projektów z zakresu projektów badawczych i badawczo-rozwojowych o obszarze ochrony środowiska.

I. Znaczenie parków podworskich Lubelszczyzny w zachowaniu i ochronie chrząszczy saproksylicznych

Nr umowy: 15/2020/D/IN
Kierownik zadania: prof. dr hab. Bernard Staniec
Wartość projektu: 46 270 zł
Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 23 135 zł
Wkład własny UMCS: 23 135 zł
Okres realizacji: 23.04.–10.12.2020

Planowane efekty realizacji zadania:

a) ekologiczny: ochrona różnorodności biologicznej zagrożonej fauny saproksylicznej, w tym gatunków reliktowych i elementów puszczańskich na terenie obiektów parkowych Lubelszczyzny; ustalenie rozmieszczenia na badanym obszarze gatunków zagrożonych, opracowanie propozycji ochrony ich siedlisk, które będą sformułowane w raporcie końcowym z uzyskanych wyników na potrzeby RDOŚ w Lublinie, jako elementu wdrożenia zabiegów ochronnych w ujęciu lokalnym, jak również ponadregionalnym, w skali kraju, a także Europy.

b) rzeczowy: ustalenie roli, jaką odgrywają parki podworskie w zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej chrząszczy saproksylicznych w województwie lubelskim, w tym szczególnie w odniesieniu do gatunków zagrożonych wyginięciem.

II. Pszczoła miodna Apis mellifera, dzikie zapylacze oraz gawron Corvus frugilegus jako bioindykatory stanu środowiska w okolicach kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Nr umowy: 13/2020/D/IN
Kierownik zadania: dr hab. Aneta Ptaszyńska
Wartość projektu: 84 000 zł
Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 80 000 zł
Wkład własny UMCS: 4 000 zł
Okres realizacji: 20.04.–10.12.2020

Planowane efekty realizacji zadania:

a) ekologiczny: planowany monitoring stanu środowiska przyrodniczego w pobliżu kopalni Bogdanka pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób tak duże przedsiębiorstwo wpływa na swoje bezpośrednie otoczenie przyrodnicze. Monitoring prowadzony w ramach projektu będzie się odbywał w oparciu o kompleksowe badania dotyczące gleby, roślin, owadów i drapieżników żywiących się owadami. Pozwoli to sprawdzić takie parametry skażenia środowiska jak: kumulacja i obieg metali ciężkich w przyrodzie, skażenie środowiska środkami chemicznymi czy substancjami ropopochodnymi. Jednocześnie będzie badany stan gleby, roślin na podstawie jakości wytwarzanego przez nie pyłku. Stan owadów zapylających na przykładzie pszczół miodnych i dzikich zapylaczy oraz ewentualną kumulacje substancji szkodliwych w drapieżnikach żywiących się owadami na danym terenie. Działania te pozwolą sprawdzić, czy w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni Bogdanka możemy mówić o skażeniu środowiska ze względu na prace prowadzone w tym przedsiębiorstwie.

b) rzeczowy: zadanie obejmuje przeprowadzenie prac B+R w zakresie oddziaływania kopalni „Bogdanka” na stan środowiska naturalnego. Prace będą obejmować: 1. badanie gleby, 2. badanie roślin, 3. badania pszczół i dzikich zapylaczy, 4. badanie produktów pszczelich (obnóża pyłkowe, miód), 5. badania gawronów.

III. Wpływ ruchu pojazdów i hałasu komunikacyjnego na ptaki krajobrazu rolniczego Lubelszczyzny

Nr umowy: 14/2020/D/IN
Kierownik zadania: dr hab. Jarosław Wiącek
Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 36 300 zł
Okres realizacji: 23.04.–10.12.2020

Planowane efekty realizacji zadania:

a) ekologiczny: zastosowanie środków minimalizujących takich jak wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, sztucznych barier, nasypów, ekranów, nasadzeń zieleni w miejscach skażonych przez wysoki poziom hałasu zabezpieczy faunę tego terenu i przyczyni się do zwiększenia zagęszczeń lęgowych ptaków na tym terenie oraz zmniejszy śmiertelność w bezpośrednich kolizjach z pojazdami.

b) rzeczowy: zadanie obejmuje wykonanie liczeń ptaków w otwartym krajobrazie rolniczym (łąki i pola uprawne) wzdłuż najbardziej ruchliwych dróg krajowych w regionie lubelskim.

IV. Wykorzystanie ryzobiów w biologicznej ochronie szczodrzeńca zmiennego (Chamaecytisus albus)

Nr umowy: 11/2020/D/IN
Kierownik zadania: dr hab. Jerzy Wielbo
Zespół badawczy: dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel, dr Monika Marek-Kozaczuk, mgr Karolina Włodarczyk
Wartość dofinansowania WFOŚiGW: 80 000 zł
Okres realizacji: 17.04.–10.12.2020

Planowane efekty realizacji zadania:

a) ekologiczny: ochrona stanowiska naturalnego występowania ściśle chronionego gatunku szczodrzeńca zmiennego (Chamaecytisus albus), zachowanie bioróżnorodności ekosystemu na obszarze Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu, poszerzenie zbioru materiału roślinnego w Ogrodzie Botanicznym UMCS mogącego w przyszłości zasilić naturalne siedlisko szczodrzeńca zmiennego, wybór szczepu, który po namnożeniu będzie można stosować jako bionawóz w działaniach reintrodukcyjnych dla roślin rosnących już na stanowiskach naturalnych,

b) rzeczowy: zidentyfikowanie bakterii zdolnych do nawiązania efektywnych relacji symbiotycznych ze szczodrzeńcem zmiennym, co zostanie osiągnięte poprzez: określenie przynależności taksonomicznej szczepów, identyfikację innych, potencjalnie korzystnych dla gospodarza roślinnego fenotypowych cech bakterii, wykazanie zdolności wyselekcjonowanych bakterii do tworzenia brodawek na korzeniach szczodrzeńca, zdeponowanie najefektywniejszego szczepu w certyfikowanej kolekcji mikroorganizmów, opracowanie raportu z przeprowadzonych badań, organizacja konferencji oraz udział w kongresie celem upowszechnienia wyników projektu.

    Aktualności

    Autor
    Anna Kotula-Pytel
    Data dodania
    23 czerwca 2020