Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych i średnich w okresie 
od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zapewnienia on rodzicom i opiekunom dzieci możliwość sprawowania opieki w okresie funkcjonowania szkół podstawowych i średnich w trybie nauki zdalnej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. (do 21 dni) rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy opiekują się dzieckiem w wieku:

 • do lat 8,
 • do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Informacje w tej sprawie – wraz ze wzorem oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz instrukcją jak złożyć oświadczenie przez portal PUE – zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej ZUS.

Do wykorzystania przekazuję linka do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie znajdują się informacje w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-nauki-zdalnej.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 
(Dz. U. poz. 2331),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301) – dotyczy nauki zdalnej.

Wypełnione druki należy przekazywać przez kancelarię do Centrum Kadrowo-Płacowego do Biura Kadr.

mgr Agnieszka Krukowska

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  21 grudnia 2021