Aktualne oferty stypendiów i szkoleń dla naukowców

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Miedzynarodowej zaprasza do zapoznania się z bieżącymi informacjami nt. ogłoszonych szkoleń oraz stypendiów naukowych.


 Stypendia im. Lane'a Kirklanda

Do 1 marca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2015/2016.

Program adresowany jest do osób posiadających wyższe wykształcenie, młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

W konkursie mogą brać udział kandydaci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi ok. 1 800 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów realizacja programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa 1 marca 2015r.

 W roku 2015/2016 konkurs skierowany jest do osób, które reprezentują następujące środowiska:
 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych;
 • przedsiębiorcy, menedżerowie;
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej;
 • nauczyciele akademiccy;
 • dziennikarze.
Zgłaszające się osoby muszą reprezentować następujące dziedziny:
 • ekonomia i zarządzanie;
 • administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja);
 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa);
 • prawo;
 • nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia);
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe;
 • polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.
Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji i realizacji programu można znaleźć na stronie internetowej organizatora konkursu.

Źródło: http://www.kirkland.edu.pl

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Zapraszamy do składania wniosków na stypendia Fundacji Lanckorońskich oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

O stypendium Fundacji Lanckorońskich mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii.

W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu, Londynie i Rzymie.

Wnioski w formie papierowej z podpisem należy składać do dnia 15 maja 2015 r. w Kancelarii PAU

Wymagane jest także przesłanie w tym samym terminie wypełnionego formularza wniosku w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl

Wnioski na stypendia przyjmowane są przez Polską Akademię Umiejętności. Zgodnie z informacjami organizatorów zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989 r.

Stypendia przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków, zazwyczaj finansowany jest miesięczny pobyt. Regulamin konkursu wyklucza składanie wniosków przez studentów.

 
Więcej informacji znajda Państwo na stronie internetowej:
 
Źródło: www.pau.krakow.pl

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców - X edycja

Zapraszamy do składania wniosków w ramach X edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy w momencie składania wniosku, nie ukończyli 35. roku życia w dniu składania wniosku. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres trzech lat. Wnioski mogą być składane przez młodych naukowców, którzy są zatrudnieni na uczelniach, instytutach badawczych lub w instytutach Polskiej Akademii Nauk i prowadzą badania z dowolnej dziedziny naukowej.
 
Termin składania wniosków trwa do 31 marca 2015 r.
 
Formalnie wnioski muszą być składane przez rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Stypendysta sam decyduje na co przeznacza stypendium.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej:

Informacja o X edycji konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców na stronie MNiSW


Źródło: www.nauka.gov.pl


Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym

Do 25 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem naukowym, których organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie adresowane jest do uczestników studiów doktoranckich oraz do pracowników naukowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która posiada siedzibę na terenie Polski.

Szkolenia z zarządzania zespołem badawczym odbędą się w następujących terminach:

 • 9-10 lutego 2015 r. w Warszawie;
 • 12-13 lutego 2015 r. w Warszawie.
Szkolenia adresowane są przede wszystkim do osób, które są kierownikami w projektach badawczych lub planują pełnić taką funkcję. Podczas szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia:
 • Rola lidera;
 • Style kierowania zespołem;
 • Planowanie pracy własnej i poszczególnych członków zespołu;
 • Komunikacja i zasady współdziałania w grupie;
 • Delegowanie zadań, monitorowanie, egzekwowanie;
 • Motywowanie pracowników;
 • Rozwiązywanie konfliktów w laboratorium naukowym.
Prosimy o zapisywanie się na szkolenia pośrednictwem strony https://szkolenia.fnp.org.pl.
 
Należy zapisywać się tylko na jeden z podanych powyżej terminów.
 
Organizatorzy zapewniają uczestnikom szkoleń wyżywienie. Osoby spoza miasta, w którym odbywa się szkolenie, mogą uzyskać pokrycie kosztów noclegu.
 
Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim. Jego znajomość jest warunkiem niezbędnym do udziału w szkoleniu.
 
 

Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Thomson Reuters

W imieniu Firmy Thomson Reuters zapraszamy wszystkich naukowców na styczniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science.

Szkolenia będą obejmowały trzy sesje tematyczne o długości jednej godziny każda. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx. Każde szkolenie organizowane jest w dwóch terminach.

Szkolenia będą dotyczyły wskaźnika Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports, podstaw wyszukiwania i nawigacji w Web of Science oraz tworzenia profilu Researcher ID  i integracji z Web of Science.

Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Wskaźnik Impact Factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports
22 stycznia 2015 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
23 stycznia 2015 r., godz. 10:00 - zarejestruj się

Web of Science - podstawy wyszukiwania i nawigacji
21 stycznia 2015 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
23 stycznia 2015 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

Tworzenie profilu Researcher ID  i integracja z Web of Science
21 stycznia 2015 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
22 stycznia 2015 r., godz. 10:00 - zarejestruj się 

Źródło: www.granty-na-badania.com

  Aktualności

  Autor
  Agata Banaszek
  Data dodania
  13 stycznia 2015