Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ESFRI) po raz czwarty w swojej historii ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018 (EMDIB).

Przedmiotowy dokument gromadzi inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w Unii Europejskiej najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę.

Proponowane infrastruktury powinny być unikalne, mieć charakter ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego środowiska naukowego. Spośród innych wymogów formalnych należy podkreślić przede wszystkim obowiązek przedłożenia pisemnych deklaracji świadczących o wsparciu politycznym dla zgłaszanych inicjatyw ze strony przynajmniej 3 państw członkowskich Unii Europejskiej lub stowarzyszonych, z czego przynajmniej jedno (pełniące funkcję koordynatora) powinno przedstawić deklarację o charakterze finansowym odnoszącą się do planowanego wkładu w budowę oraz utrzymania proponowanej infrastruktury.

W związku z powyższym, a także mając na uwadze przyjętą w ramach aktualizacji EMDIB procedurę, zgodnie z którą opracowane przez europejskie środowiska naukowe propozycje projektów mają być zgłaszane za pośrednictwem krajowych delegatów do ESFRI, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przegląd propozycji projektów w zakresie infrastruktury badawczej, przewidzianych do zgłoszenia w ramach aktualizacji EMDIB, w których wolę udziału deklarują polskie jednostki lub konsorcja naukowe.

Przedmiotowe propozycje projektów należy przesłać do MNiSW na adres Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy: dariusz.drewniak@nauka.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 r.

Propozycje projektów nowych lub istotnego unowocześnienia już istniejących można składać do ESFRI do 31 sierpnia br.

W przypadku, gdy polska jednostka naukowa lub konsorcjum jednostek naukowych ma pełnić rolę partnera w europejskim konsorcjum, należy złożyć wypełniony przez zagranicznego koordynatora projektu w języku angielskim formularz zgłoszeniowy, właściwy dla procesu aktualizacji EMDIB oraz dodatkowo, sporządzoną przez krajowe jednostki naukowe w języku polskim, informację na temat składu przyszłego konsorcjum krajowego, jego roli w ramach projektu, a także znaczenia podejmowanej współpracy międzynarodowej dla rozwoju badań naukowych w Polsce (w załączeniu poniżej).

W przypadku, gdy polska jednostka naukowa lub konsorcjum jednostek naukowych miałyby pełnić rolę koordynatora europejskiego konsorcjum, należy złożyć wypełniony przez stronę polską w języku angielskim w/w formularz zgłoszeniowy oraz również dodatkowo informację na załączonym wzorze. 

Przekazane do MNiSW propozycje projektów zostaną zaopiniowane przez zespół ekspertów krajowych. Na podstawie rekomendacji zespołu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie decyzję, co do ewentualnego wsparcia przez MNiSW konkretnych propozycji projektów w procesie aplikowania o wpisanie na EMDIB.

Informacje na temat szczegółowych założeń trwającego procesu aktualizacji EMDIB oraz samego ESFRI można uzyskać na stronie internetowej tego forum oraz w Departamencie Innowacji i Rozwoju MNiSW (nr tel. 22 52 92 259; email: dariusz.drewniak@nauka.gov.pl).

W przypadku pytań lub watpliwości prosimy o kontakt:

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
joanna.ozog@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    9 maja 2017