„Najlepsi z Najlepszych! 4.0.” – nabór ofert do projektu

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych, będących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest studentem studiów I/II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty);
 2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
 3. posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej. W ofercie złożonej na obowiązującym formularzu uczelnia wskazuje wybitnie uzdolnionego studenta lub zespół studentów oraz opiekuna merytorycznego projektu.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30.06.2023 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

 1. 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
 2. 320 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Pełna treść komunikatu z opisem warunków i zasad uczestnictwa oraz formularz oferty wraz z załącznikami znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz ze wstępną wersją formularza oferty i kosztorysu do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego (Rektorat, pok. 1003) do dnia 31.05.2022 r.

Termin składania ofert w Ministerstwie Edukacji i Nauki upływa 15.06.2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 54 92, 54-61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl).

  Aktualności

  Data dodania
  4 maja 2022