Nabory w konkursach NCN

Uprzejmie informujemy o trwających naborach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków na realizację projektów z zakresu badań podstawowych zachęcamy do aplikowania w otwartych konkursach OPUS, PRELUDIUM lub MINIATURA.

Otwarte konkursy:

OPUS 23

Konkurs OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej planujących realizację badań w ramach projektów trwających od 12 – 48 miesięcy. Wnioskodawcy mogą zaplanować badania, które będą prowadzone przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, a także badania realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Projekty mogą przewidywać zakup lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz zaangażowanie zespołu badawczego na zasadach określonych w konkursie, w tym również studentów, doktorantów (stypendia) oraz osoby na stanowisku typu senior researcher (stanowisko pełnoetatowe). Budżet programu wynosi 400 mln zł.

Termin składania wniosków do 15 czerwca 2022r.

PRELUDIUM 21

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca może uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.  Zespół badawczy może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Budżet programu wynosi 30 mln zł.

Termin składania wniosków do 15 czerwca 2022r.

MINIATURA 6

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację trwającego do 12 miesięcy pojedynczego działania naukowego (w formie: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego). Naukowiec, który ubiega się o finansowanie musi spełniać następujące warunki:

 • jest zatrudniony w jednostce wnioskującej na podstawie umowy o pracę;
 • posiada w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 • uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu.
 • nie kierował i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN 
 • nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże finansowane ze środków NCN.

Termin składania wniosków do 31 lipca 2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz warunków przeprowadzenia konkursów znajdują się na stronie www.ncn.gov.pl.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji w ramach wybranego konkursu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

Obsługą wniosków w konkursach zajmuje się Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych Centrum Badań Naukowych.

  Aktualności

  Data dodania
  27 kwietnia 2022