IX edycja konkursu Diamentowy Grant

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych informuje o trwającym do 26.01.2020 r. naborze na projekty badawcze w ramach IX edycji Programu „Diamentowy Grant”.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

W konkursie mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni:

 1. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
 2. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,
  – zwani dalej „wybitnie uzdolnionymi osobami”.

Osoby, o których mowa ust. 2 muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 1. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
 2. nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu,
 3. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 4. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć:

 • 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki,
 • 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.

Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), na udostępnionym w nim formularzu. Wniosek składa kierownik wnioskodawcy.

O programie Diamentowy Grant” >>


Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16

  Aktualności

  Autor
  Anna Kotula-Pytel
  Data dodania
  29 listopada 2019