Postępowanie w sprawach studentów niepełnosprawnych

Postępowanie w sprawach Studentów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uchwała Senatu UMCS Nr XXIII – 23.5/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Regulamin przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W celu wsparcia studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyjmuje się niniejsze postępowanie.

1. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych działający w ramach struktury całej uczelni.

2. Studenci niepełnosprawni posiadają określone prawa w ramach przepisów Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyciąg z zakresu praw jest ogłaszany na stronie internetowej Wydziału Politologii na początku roku akademickiego.

3. Na Wydziale Politologii opiekę na studentami niepełnosprawnymi sprawuje prodziekan ds. studenckich w porozumieniu z opiekunami poszczególnych kierunków i lat studiów oraz Zespołem ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

4. Student niepełnosprawny ubiegający się o skorzystanie z praw Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zwraca się do prodziekana ds. studenckich Wydziału Politologii z wnioskiem o wyrażenie zgody na określoną decyzję.

5. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii podejmuje decyzję na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku, bezpośredniej rozmowy ze studentem niepełnosprawnym lub innej formy. W uzasadnionych przypadkach, prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii zasięga opinii Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych. Za obsługę bieżących spraw studentów niepełnosprawnych odpowiedzialny jest dziekanat studencki Wydziału Politologii.

6. Studentowi niepełnosprawnemu mogą zostać udzielone określone formy wsparcia, udogodnienia oraz porady ze strony Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziału Politologii. Zakres wymienionych wyżej działań jest ogłaszany na stronie internetowej Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziału Politologii.

7. Student niepełnosprawny z potwierdzonym orzeczeniem właściwego organu może uzyskać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych. Za obsługę spraw stypendialnych studentów niepełnosprawnych odpowiedzialny jest dziekanat studencki Wydziału Politologii.

8. Student niepełnosprawny może korzystać z wszystkich uprawnień Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jednocześnie student niepełnosprawny jest zobligowany do wypełniania obowiązków Regulaminu studiów za wyjątkiem sytuacji, w których skorzystał z uprawnień przysługującym studentom niepełnosprawnym.