Postępowanie w sprawach studentów z niepełnosprawnościami

Postępowanie w sprawach Studentów z niepełnosprawnościami

Podstawa prawna:

Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uchwała Senatu UMCS Nr XXIII – 23.5/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Regulamin przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


W celu wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyjmuje się niniejsze postępowanie.

1. Opiekę nad studentami z niepełnosprawnościami sprawuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego działający w ramach struktury całej uczelni.

2. Studenci z niepełnosprawnościami posiadają określone prawa w ramach przepisów Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyciąg z zakresu praw jest ogłaszany na stronie internetowej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa na początku roku akademickiego.

3. Na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa opiekę na studentami z niepełnosprawnościami sprawuje prodziekan ds. studenckich w porozumieniu z opiekunami poszczególnych kierunków i lat studiów oraz Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego.

4. Student z niepełnosprawnością ubiegający się o skorzystanie z praw Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zwraca się do prodziekana ds. studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na określoną decyzję.

5. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa podejmuje decyzję na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku, bezpośredniej rozmowy ze studentem z niepełnosprawnością lub innej formy. W uzasadnionych przypadkach, prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa zasięga opinii Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego. Za obsługę bieżących spraw studentów z niepełnosprawnościami odpowiedzialny jest dziekanat studencki Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

6. Studentowi z niepełnosprawnościami mogą zostać udzielone określone formy wsparcia, udogodnienia oraz porady ze strony Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Zakres wymienionych wyżej działań jest ogłaszany na stronie internetowej Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

7. Student z niepełnosprawnościami z potwierdzonym orzeczeniem właściwego organu może uzyskać stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami. Studenci mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami. Za obsługę spraw stypendialnych studentów z niepełnosprawnościami odpowiedzialne jest Biuro Spraw Studenckich UMCS.

8. Student z niepełnosprawnością może korzystać z wszystkich uprawnień Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jednocześnie student z niepełnosprawnością jest zobligowany do wypełniania obowiązków Regulaminu studiów za wyjątkiem sytuacji, w których skorzystał z uprawnień przysługującym studentom z niepełnosprawnością.