Postępowanie w sprawach studentów niepełnosprawnych

Postępowanie w sprawach Studentów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uchwała Senatu UMCS Nr XXIII – 23.5/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Regulamin przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W celu wsparcia studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyjmuje się niniejsze postępowanie.

1. Opiekę nad studentami niepełnosprawnymi sprawuje Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych działający w ramach struktury całej uczelni.

2. Studenci niepełnosprawni posiadają określone prawa w ramach przepisów Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyciąg z zakresu praw jest ogłaszany na stronie internetowej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa na początku roku akademickiego.

3. Na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa opiekę na studentami niepełnosprawnymi sprawuje prodziekan ds. studenckich w porozumieniu z opiekunami poszczególnych kierunków i lat studiów oraz Zespołem ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

4. Student niepełnosprawny ubiegający się o skorzystanie z praw Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zwraca się do prodziekana ds. studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na określoną decyzję.

5. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa podejmuje decyzję na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku, bezpośredniej rozmowy ze studentem niepełnosprawnym lub innej formy. W uzasadnionych przypadkach, prodziekan ds. studenckich Wydziału Politologii i Dziennikarstwa zasięga opinii Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych. Za obsługę bieżących spraw studentów niepełnosprawnych odpowiedzialny jest dziekanat studencki Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

6. Studentowi niepełnosprawnemu mogą zostać udzielone określone formy wsparcia, udogodnienia oraz porady ze strony Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Zakres wymienionych wyżej działań jest ogłaszany na stronie internetowej Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

7. Student niepełnosprawny z potwierdzonym orzeczeniem właściwego organu może uzyskać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Studenci mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych. Za obsługę spraw stypendialnych studentów niepełnosprawnych odpowiedzialny jest dziekanat studencki Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

8. Student niepełnosprawny może korzystać z wszystkich uprawnień Regulaminu studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jednocześnie student niepełnosprawny jest zobligowany do wypełniania obowiązków Regulaminu studiów za wyjątkiem sytuacji, w których skorzystał z uprawnień przysługującym studentom niepełnosprawnym.