Obsługa spraw członków Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS jest prowadzona
w pok. 801 i 805 w budynku Rektoratu (VIII piętro).
 
PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PRZY UNIWERSYTECIE
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10-13

Sala posiedzeń Zarządu PKZP przy UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 pok. 802 (VIII piętro)
Tel. 81 537 54-04 , e-mail: pkzp@umcs.pl

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PKZP przy UMCS LUBLIN
PKO Bank Polski SA Oddział II w Lublinie
37 1020 3150 0000 3402 0002 9488

ORGANY PKZP przy UMCS

  1. Walne Zebranie Członków PKZP przy UMCS w Lublinie
  2. Zarząd PKZP przy UMCS w Lublinie
  3. Komisja Rewizyjna PKZP przy UMCS w Lublinie