Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS informuje Członków Kasy, że w związku z Zarządzeniem Rektora UMCS nr 18/2020 z dn. 11 marca 2020 r., dotyczącym ograniczenia bezpośrednich kontaktów, zgodnie z § 4. ust. 3 niniejszego Zarządzenia, wszelką korespondencję skierowaną do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS, tj. wnioski o pożyczki, zapomogi, zasiłki pogrzebowe i in., należy składać wyłącznie w Kancelarii UMCS bezpośrednio lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Niniejsze zarządzenie zostaje wprowadzone do odwołania.

Numer rachunku bankowego PKZP UMCS Lublin:
PKO Bank Polski SA Oddział II w Lublinie
37 1020 3150 0000 3402 0002 9488

Nr tel.: 81 537 54 04
E-mail: pkzp@poczta.umcs.lublin.pl