Uwaga!

Członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS będący pracownikami UMCS, którzy deklarują spłatę swojego zadłużenia z tytułu pobranych pożyczek, samodzielnie, tj. z odstąpieniem od potrącania z wynagrodzenia lub z zasiłku chorobowego - czyli dokonywania spłaty zadłużenia na drodze osobistych przelewów na konto PKZP lub zlecenia przelewów bankowych, proszeni są o złożenie do PKZP własnoręcznie
podpisanej, odrębnej, pisemnej deklaracji dotyczącej wybrania takiej formy spłaty zadłużenia i wskazania oddziału i nazwy banku, któremu ewentualnie zlecono te spłaty.

Brak takiego dokumentu, w oparciu o treść wniosku o pożyczkę, automatycznie obliguje PKZP do dokonywania potrąceń zadłużenia z wynagrodzenia lub z zasiłku chorobowego, tak jak stanowi Statut PKZP.

Zarząd PKZP przy UMCS


Zarząd PKZP przy UMCS zwrócił uwagę na fakt, że na koniec sierpnia 2020 roku średnie oprocentowanie lokat oferowanych przez polskie banki komercyjne osobom fizycznym spadło do 0,50%. Oznacza to najniższy poziom w historii, a zarazem 21. spadkowy miesiąc z rzędu.  Duża część banków nie ma praktycznie jakiejkolwiek przestrzeni, aby dokonywać dalszych cięć. Dla przykładu - średnie oprocentowanie lokat w PKO BP i Citi Handlowym to 0,01%.[https://najlepszelokaty.pl/aktualna-sytuacja-na-rynku-lokat]

W konsekwencji powyższego Zarząd PKZP przy UMCS uznał za niezbędne wprowadzenie ograniczeń w wysokości wypłat przyznawanych zapomóg. 

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS informuje Członków Kasy , że w związku z Zarządzeniem Rektora UMCS nr 18/2020 z dn. 11 marca 2020 r. dotyczącym ograniczenia bezpośrednich kontaktów, zgodnie z § 4. ust. 3 niniejszego zarządzenia, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy UMCS prowadzi wyłącznie obsługę zdalną.

Wszelką korespondencję skierowaną do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS, tj. wnioski o pożyczki, zapomogi, zasiłki pogrzebowe i in., należy składać wyłącznie w Kancelarii UMCS bezpośrednio lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Niniejsze zarządzenie obowiązuje do odwołania. 

Numer rachunku bankowego PKZP UMCS Lublin:
PKO Bank Polski SA Oddział II w Lublinie
37 1020 3150 0000 3402 0002 9488

Nr tel.: 81 537 54 04
E-mail: pkzp@poczta.umcs.lublin.pl