Konkursy na najlepsze prace

Regulamin konkursów
na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 1. Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS ustanawia nagrody za najlepszą pracę dyplomową obronioną na kierunkach studiów: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Produkcja medialna, International Relations, Społeczeństwo informacyjne, Administracja Publiczna, Public Relations i zarządzanie informacją. 
 2. Nagroda z zakresu stosunków międzynarodowych nosi imię Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia.
 3. Do konkursów mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe absolwentów studiów I i II stopnia obronione na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w danym roku akademickim w terminie do 30 września.
 4. Pracę zgłasza promotor lub recenzent sekretarzowi kapituły konkursu w terminie do 1 października. Jedna osoba może zgłosić 1 pracę magisterską i 1 pracę licencjacką. Praca może być zgłoszona tylko w jednym konkursie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Zgłoszenie pracy następuje po uzyskaniu pisemnej zgody autora pracy.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody przez autora  na upublicznienie pracy w przypadku jej nagrodzenia.
 6. Konkursy rozstrzygane są do 10 lutego. Informacja o wynikach konkursu jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału i publikowana w „Wiadomościach Uniwersyteckich”.
 7. Nagrody przyznaje dziekan na wniosek kapituły konkursu. W skład Kapituły wchodzą: członkowie kolegium dziekańskiego, sekretarz kapituły oraz superrecenzenci.
 8. Dziekan powołuje sekretarza kapituły oraz superrecenzentów. Sekretarz kapituły jest powoływany na okres 4 lat. Superrecenzenci powoływani są na okres 2 lat.
 9. Superrecenzenci przygotowują swoje recenzje w oparciu o arkusz, obejmujący ocenę: stopnia oryginalności podjętego tematu, układu i struktury pracy, wartości merytorycznej pracy, poprawności metodologicznej pracy, bazy źródłowej, strony formalnej pracy (język). W każdym punkcie superrecenzent przyznaje od 0 do 5 punktów oraz krótko uzasadnia ocenę. Recenzje są dostępne do wglądu u sekretarza kapituły konkursów.
 10. Po zakończeniu konkursu sekretarz kapituły sporządza protokół zawierający punktację wszystkich prac zgłoszonych do konkursu. Protokół jest dostępny i udostępniany osobom bezpośrednio zainteresowanym.
 11. Konkursy obejmują następujące rodzaje nagród: 1) w kategorii prac magisterskich: nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia; 2) w kategorii prac licencjackich: nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Przyznanie nagród jest związane z uzyskanymi ocenami oraz liczbą prac dyplomowych złożonych w danym konkursie.
 12. Nagrodami w konkursach są: 1) w kategorii prac magisterskich: a) nagroda główna – dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych; b) wyróżnienie – dyplom. 2) w kategorii prac licencjackich: a) nagroda główna - dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych; b) wyróżnienie – dyplom
 13. Fragmenty nagrodzonych i wyróżnionych prac mogą być opublikowane w czasopiśmie „Consensus – Studenckie Zeszyty Naukowe” (po spełnieniu wymogów określonych przez Redakcję).
 14. Uroczystość wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym odbywa się na marcowych posiedzeniach Rady Instytutu Nauk o Polityce i Administracji w ramach kierunków studiów przypisanych do dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach w ramach kierunków studiów przypisanych do dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach.

SUPERRECENZENCI W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ NA WYDZIALE POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS

 1. Superrecenzent na kierunku Politologia: dr Monika Kowalska
 2. Superrecenzent na kierunku Stosunki międzynarodowe, International relations: dr Grzegorz Gil
 3. Superrecenzent na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: dr Elżbieta Pawlak-Hejno
 4. Superrecenzent na kierunku Bezpieczeństwo narodowe: dr Justyna Kięczkowska
 5. Superrecenzent na kierunku Produkcja medialna: dr Ewelina Górka
 6. Superrecenzent na kierunku Społeczeństwo informacyjne: dr hab. Piotr Celiński, prof. UMCS
 7. Superrecenzent na kierunku Administracja publiczna: dr Michał Wallner

Funkcję sekretarza Kapituły konkursu pełni dr Eleonora Kirwiel.


Do pobrania: OŚWIADCZENIE


Wyniki konkursów w załącznikach.