Refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników oraz dla emerytów i rencistów

Szanowni Państwo        

Informuję, że zgodnie, Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.), zainteresowani pracownicy UMCS, których dzieci skorzystają z wypoczynku organizowanego poza Uczelnią oraz emeryci i renciści byli pracownicy Uczelni mogą ubiegać się o refundację pod warunkiem otrzymania rachunku lub faktury za wypoczynek dziecka/ci oraz za wypoczynek emeryta/rencisty zgodnie z §19 Regulaminu ZFŚS.

Wnioski wraz z fakturą lub rachunkiem za pobyt dziecka lub za pobyt emeryta, rencisty byłego pracownika Uczelni należy składać  w terminie od 26 września do 14 października 2022 r. w Kancelarii UMCS, przesyłać bezpośrednio na e-mail Biura Socjalnego: Biuro.Socjalne1@poczta.umcs.lublin.pl lub przez Pocztę Polską (proszę adresować: Biuro Socjalne UMCS, pl. M.C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pok. 1006, 10 piętro). Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji zobowiązane są do złożenia lub przesłania wypełnionych wniosków (Zał. nr 3) oraz do okazania zeznania podatkowego własnego i współmałżonka (PIT za 2021 r.), a także innych dokumentów  potwierdzających uzyskanie wymienionych w §6 ust. 5 dochodów zgodnie z Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o powyższe świadczenie zobowiązane są do informowania Biura Socjalnego o trwałych zmianach zachodzących w składzie oraz w dochodach rodziny (śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, utrata istniejącego dotąd lub uzyskanie nowego źródła przychodu). Zaistniałe zmiany uwzględnia się przy ustalaniu średniego dochodu na członka rodziny zgodnie z §8 ust. 1, pkt 4 Regulaminu ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

a) Górna granica dofinansowania dla dzieci pracowników oraz dla emerytów/rencistów wynosi 1400,00 złotych. Kryteria przyznawania świadczeń określa Regulamin ZFŚS §1 ust. 4 pkt 3 oraz §17 ust. 3 i §19 ust. 4.

b)  Odpłatność za wczasy, kolonie i obozy nalicza się na podstawie dochodu na członka rodziny – osiągniętego w roku ubiegłym zgodnie z §6 Regulaminu ZFŚS. W załączeniu tabela.

 

Dochód na członka rodziny w złotych

Wysokość dofinansowania

do 500,00

90%

od 500,01 – 1000,00

80%

od 1000,01 - 1500,00

70%

od 1500,01 – 2000,00

60%

od 2000,01 – 2500,00

40%

od 2500,01 – 3500,00

30%

powyżej 3500,01

20%

 Prorektor ds. ogólnych UMCS
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

    Komunikaty Centrum Kadrowo-Płacowego

    Autor
    Paweł Baran
    Data dodania
    6 lipca 2022