Komunikat ws. dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Szanowni Państwo,

1 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 230). Przesyłam je w załączeniu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 27 lutego br.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia:

1)      opieka w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej - dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem do dnia 27 lutego 2022r. nauki zdalnej w szkołach podstawowych (klasy V-VIII) i ponadpodstawowych, w tym  szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII) a także w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

2)      opieka nad dziećmi do lat 8 - rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

a)      zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, 

b)      otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu) albo

c)       braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna  z powodu COVID-19;

3)      opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi - dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich ograniczonego funkcjonowania, gdy placówki te  nie mogą zapewnić opieki albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem ( w załączeniu).

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Centrum Kadrowo – Płacowego
mgr Agnieszka Krukowska

  Komunikaty Centrum Kadrowo-Płacowego

  Autor
  Paweł Baran
  Data dodania
  2 lutego 2022