Kadra dydaktyczna Wydziału Politologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Politologii

 Polityka kadrowa – kwalifikacje, zasady doboru (zwłaszcza minimum kadrowego), kiedy zatrudniane są osoby z zewnątrz, zakres i poziom działalności naukowej – wymagania minimalne, ocena kompetencji dydaktycznych przez studentów – wykorzystanie tej oceny, promotorstwo prac dyplomowych na studiach I i II stopnia, konsultacje

 § 1

Zasady ogólne

Politykę kadrową realizuje Dziekan wraz z kierownikami zakładów w porozumieniu
z Rektorem. Ma ona na celu zapewnienie minimum kadrowego niezbędnego do kształcenia na danym poziomie i kierunku studiów.

 § 2

Polityka kadrowa – kwalifikacje i kompetencje

 1. Nauczycielem akademickim, zatrudnionym w Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, może być osoba, która posiada kwalifikacje do kształcenia
  i wychowywania studentów, prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz uczestnictwa w pracach organizacyjnych Uczelni. Ponadto nauczyciel winien reprezentować wysoki poziom etyczny, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostać skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, nie zostać ukaranym karą dyscyplinarną przez komisję dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich oraz korzystać w pełni z praw publicznych.
 2. W Wydziale Politologii UMCS mogą być zatrudnieni cudzoziemcy. W takiej sytuacji zatrudnienie następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia umiejscowionego za granicą.
 3. Nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi w Uczelni, są pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni.
 4. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

a)     profesora zwyczajnego,

b)      profesora nadzwyczajnego,

c)      profesora wizytującego,

d)     adiunkta,

e)      asystenta.

 1. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

a)      starszego wykładowcy,

b)      wykładowcy,

c)      lektora lub instruktora.

 1. Zatrudnienie na poszczególne stanowiska następuje po zakwalifikowaniu na podstawie przeprowadzenia konkursu otwartego. Konkursem nie jest objęte postępowanie kwalifikacyjne nieprzekraczające połowy etatu oraz zatrudnienie nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne.
 2. Osoba przystępująca do konkursu na stanowisko jest zobowiązana do spełnienia następujących kryteriów:

a)      na stanowisko profesora zwyczajnego:

 1. posiada tytuł naukowy,
 2. posiada istotny dorobek naukowy, uzyskany po zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
 3. bierze udział w rozwoju kadry naukowej i w procedurach ocen dorobku naukowego,
 4. posiada doświadczenie w uzyskiwaniu środków zewnętrznych,
 5. prowadzi aktywność organizacyjną w środowisku akademickim.

b)      na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

 1. posiada istotny dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
 2. bierze udział w rozwoju kadry naukowej (opieka nad doktorantem)
  i w akademickich oraz naukowych procedurach ocen,
 3. posiada osiągnięcia dydaktyczne, w tym promotorstwo prac dyplomowych,
 4. podejmuje starania o środki zewnętrzne na działalność naukowo-dydaktyczną.

c)      na stanowisko profesora wizytującego:

 1. pracownik zatrudniony w innej Uczelni,  jednostce naukowej lub badawczej,
 2. posiada tytuł naukowy profesora,
 3. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, jeśli ma znaczne, twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej
  i organizacyjnej, potwierdzone przez komisję powołaną przez Radę Wydziału Politologii UMCS. Komisja powinna składać się, z co najmniej trzech osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada Wydziału Politologii UMCS powołuje również przewodniczącego komisji.

d)     na stanowisko adiunkta:

 1. posiada stopień naukowy,
 2. posiada dorobek naukowy i organizacyjny, a w przypadku nauczycieli naukowo-dydaktycznych osiągnięcia dydaktyczne,
 3. w przypadku osoby kandydującej do zajmowanego stanowiska bez posiadania stopnia doktora habilitowanego, wymagane jest przedstawienie opinii kierownika zakładu lub innej osoby, posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o perspektywach uzyskania habilitacji. Dodatkowo, opinia powinna zawierać informacje o posiadaniu przez kandydata predyspozycji do pracy dydaktycznej,

e)      na stanowisko asystenta:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora,
 2. posiada predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone w opinii opiekuna naukowego.

f)       na stanowisko starszego wykładowcy:

 1. posiada stopień naukowy
 2. posiada, co najmniej 5-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, lub co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, określone w kryteriach konkursowych,
 3. posiada predyspozycje do pracy dydaktycznej.

g)      na stanowisko wykładowcy:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra,
 2. posiada, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe określone
  w kryteriach konkursowych.
 3. posiada predyspozycje do pracy dydaktycznej.

h)      na stanowisko lektora lub instruktora:

 1. ukończył studia wyższe w zakresie danej dyscypliny,
 2. posiada odpowiednie przygotowanie do pracy dydaktycznej, lub znaczne doświadczenie zawodowe.
 3. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne w konkursie na stanowisko nauczyciela akademickiego w  Wydziale Politologii UMCS, określa organ wnioskujący o przeprowadzenie konkursu. Wymagane kryteria kwalifikacyjne powinny znajdować się w informacji o konkursie na dane stanowisko.
 4. Kryteria określają kwalifikacje naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, zawodowe, wychowawcze umożliwiające wykonywania zadań Uniwersytetu.
 5. Kryteria kwalifikacyjne zawierają także wymogi formalne, do których zalicza się:

a)      Podanie wykazu wymaganych dokumentów,

b)      Przedstawienie informacji o miejscu i terminie ich złożenia,

c)      Podanie terminu rozstrzygnięcia konkursu,

d)     Przedstawienie formy zatrudnienia, wymiaru zatrudnienia, okresu zatrudnienia, warunków zaliczenia do minimum kadrowego.

 § 3

Zasady zaliczenia do minimum kadrowego

 1. Do minimum kadrowego danego kierunku, na którym realizowane są studia pierwszego stopnia, mogą zostać wliczeni nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Na studiach o profilu praktycznym minimum kadrowe powinni tworzyć praktycy z doświadczeniem zdobytym poza Uczelnią, w wymiarze co najmniej ¼ pełnego wymiaru pracy.
 3. Do minimum kadrowego danego kierunku, na którym realizowane są studia jednolite magisterskie, albo drugiego stopnia, mogą zostać wliczeni nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla takich pracowników Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy. Do minimum kadrowego danego kierunku, na którym realizowane są studia jednolite magisterskie, albo drugiego stopnia, mogą zostać wliczeni nauczyciele akademiccy dla których Uczelnia stanowi dodatkowe miejsce pracy, pod warunkiem, ze ich podstawowym miejscem zatrudnienia jest instytut badawczy lub PAN.
 4. Nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego nie więcej niż dwukrotnie, z zastrzeżeniem, że nauczyciel akademicki może zostać wliczony tylko do jednego minimum kadrowego studiów jednolitych magisterskich, albo drugiego stopnia.
 5. W przypadku, gdy ten sam kierunek studiów jest prowadzony przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną Uczelni, minimum kadrowe musi być spełnione przez każdą jednostkę odrębnie.
 6. Nauczyciel akademicki, który został wliczony do minimum kadrowego danego kierunku, na studiach pierwszego i drugiego oraz jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych równolegle przez tę samą podstawową jednostkę organizacyjną Uczelni, może skorzystać z prawa do wliczenia do minimum kadrowego innego kierunku studiów pierwszego stopnia, prowadzonych przez tę samą podstawową jednostkę organizacyjną, lub inną podstawową jednostkę organizacyjną tej samej Uczelni albo przez podstawową jednostkę organizacyjną innej Uczelni.
 7. Nauczyciel akademicki składa w Uczelni oświadczenie z upoważnieniem do wpisania do minimum kadrowego przez wybraną podstawową jednostkę organizacyjną na dany kierunek studiów. Oświadczenie nauczyciele akademiccy składają nie później niż do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki.
 8. Wliczanie do minimum kadrowego, dotyczącego uprawnień do nadawania stopni naukowych, stanowi odrębną kwestię w stosunku do wliczenia nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego określonego w postanowieniach poprzedzających.
 9. Określenie minimum kadrowego na kierunek studiów następuje na podstawie następujących przesłanek:

a)      określenia potrzeb dydaktycznych i możliwości kadrowych Wydziału,

b)      udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego nauczyciela akademickiego, zgodnego z profilem kształcenia na danym kierunku studiów,

c)      proporcji liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy do liczby studentów na danym kierunku studiów

d)     złożenia przez nauczyciela akademickiego oświadczenia zawierającego zgodę na wliczenie go do minimum kadrowego na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia, zawierającego informację o ewentualnym stanowieniu minimum kadrowego w innych jednostkach lub na innych kierunkach studiów, ze wskazaniem jednostki, kierunku i poziomu kształcenia.

 1. Minimum kadrowe na każdym kierunku, z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w rozdz. III, pkt. 8, określa Kolegium Dziekańskie w porozumieniu z Pełnomocnikami Dziekana ds. danego Kierunku Studiów. Określenie minimum kadrowego powinno nastąpić nie później niż do 15 czerwca każdego roku, a w przypadku zmniejszenia się w trakcie roku akademickiego minimum kadrowego poniżej wymaganej przepisami liczby nauczycieli, uzupełnienie minimum kadrowego powinno nastąpić niezwłocznie. 
 2. Po ustaleniu propozycji minimum kadrowego, Dziekan zwraca się do nauczycieli akademickich Wydziału o złożenie oświadczeń.
 3. Każdy nauczyciel akademicki na Wydziale, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, winien zostać wliczony do minimum kadrowego na jednym
  z kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.
 4. Nauczyciele akademiccy, którzy uzyskają w trakcie roku akademickiego stopień naukowy doktora, winni zostać uwzględnieni w minimum kadrowym kierunku, nie później niż z początkiem nowego roku akademickiego.
 5. Informacja o minimum kadrowym na każdym kierunku ma charakter jawny i przedkładana jest przez Dziekana na wrześniowym posiedzeniu Rady Wydziału oraz zamieszczana na stronie internetowej Wydziału.

 § 4

Zasady wliczenia do minimum kadrowego dotyczącego uprawnień
do nadawania stopni naukowych

 1. Osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego mogą być wliczone do minimalnej liczby osób zatrudnionych tylko w jednej jednostce organizacyjnej, posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego, jeśli są zatrudnione w tej jednostce organizacyjnej nie krócej niż rok.
 2. Wliczanie do minimum kadrowego dotyczącego uprawnień do nadawania stopni naukowych nie wyklucza wchodzenia w skład minimum kadrowego dla studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

 § 5

Zatrudnienie osób z zewnątrz

 1. Osoby z zewnątrz mogą być zatrudniane w Wydziale Politologii w charakterze:

a)     Profesora wizytującego. Na stanowisku profesora wizytującego można zatrudnić osobę będącą pracownikiem innej uczelni, jednostki naukowej lub badawczej, posiadającą tytuł naukowy profesora. Na stanowisku profesora wizytującego może być również zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora i mająca znaczne, twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, określone w przywołanych przepisach i potwierdzone przez Komisję powołaną przez Radę Wydziału. Stosunek pracy z profesorem wizytującym nawiązuje się w drodze umowy o pracę, zawartej  na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Komisja powinna składać się z co najmniej trzech profesorów lub doktorów habilitowanych, w tym dwóch z tytułem naukowym profesora.

b)     Nauczyciela akademickiego. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim, dla którego Uniwersytet jest dodatkowym miejscem pracy, nawiązuje się w drodze umowy o pracę, zawartej na wniosek Dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

 1. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, z zastrzeżeniem wymagań §102 ust. 2 statutu UMCS i art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) z późn. zm.

c)     Praktyka lub eksperta.

 1. Stosunek pracy z taką osobą, dla której Wydział jest dodatkowym miejscem pracy i która posiada znaczącą wiedzę oraz umiejętności praktyczne w danej dziedzinie, nawiązuje się w drodze umowy o dzieło lub umowy zlecenia zawartej na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Umowa podpisywana jest na jeden semestr.
 2. Zatrudnienie praktyka lub eksperta w  Wydziale następuje w przypadku, gdy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Politologii nie posiadają wiedzy oraz wystarczających umiejętności praktycznych w danej dziedzinie.
 3. Zatrudnienie praktyka lub eksperta w Wydziale następuje w przypadku, gdy nauczyciele akademiccy zaliczeni do minimum kadrowego na danym kierunku posiadają odpowiednią liczbę godzin obciążeń dydaktycznych (pensum).
 4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zatrudnienia praktyka lub eksperta z pominięciem pkt. 3 c rozdz. V.

 § 6

Zakres i poziom działalności naukowej – wymagania minimalne

 1. Pracownik Wydziału Politologii prowadzi działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną.
 2. Zaleca się, aby pracownik Wydziału Politologii publikował w czasopismach naukowych wysoko punktowanych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. W sposób szczególny w zakresie działalności naukowej pracownika uwzględniane jest występowanie z wnioskami i pozyskiwanie grantów i środków zewnętrznych.
 4. W zakresie działalności organizacyjnej wyróżnia się uczestnictwo pracownika w pracach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych, których członkowie pochodzą, z co najmniej 10 państw.
 5. Ilość punktów uzyskanych w ramach aktywności naukowych (publikacje, udział
  w konferencjach, granty) będzie rozliczana w cyklu czteroletnim, podczas oceny pracownika Wydziału Politologii.
 6. Działalność dydaktyczna pracownika Wydziału Politologii powinna być prowadzona
  z należytą sumiennością oraz zaangażowaniem, które znajdą przełożenie w jakości kształcenia. Szczegółowe warunki oceny kompetencji dydaktycznych reguluje rozdz. VII.
 7. Wymagania minimalne obowiązują od 1 października 2014 roku.

 § 7

Ocena kompetencji dydaktycznych przez studentów i jej wykorzystanie

 1. Ocenę kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich przez studentów dokonuje się po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych.
 2. Studenci dokonują oceny kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich wypełniając ankiety, udostępniane na stronie internetowej zespołu do spraw systemu jakości kształcenia UMCS. Ankiety są w pełni anonimowe.
 3. Ocena przedstawiona przez studentów stanowi jeden z elementów oceny działalności naukowo-organizacyjnej i dydaktycznej nauczycieli akademickich Wydziału Politologii, która – w przypadku nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego – przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata, lub w każdym czasie na wniosek Dziekana Wydziału Politologii UMCS, natomiast w przypadku nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na cztery lata, lub w każdym czasie na wniosek Dziekana Wydziału Politologii UMCS.
 4. Treść ankiety jest ustalana przez Senat UMCS.

 § 8

Promotorstwo prac dyplomowych na studiach I i II stopnia

 1. Seminaria dyplomowe na kierunkach realizowanych na studiach I stopnia są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora. Z ofertą zajęć seminaryjnych występują nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, niezależnie od zaliczenia do minimum kadrowego danego kierunku. Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Politologii. Tematyka prac dyplomowych powinna być bezwzględnie zgodna z kierunkiem studiów oraz specjalnością.

a)     Prowadzenie seminarium dyplomowego przez osobę ze stopniem doktora wymaga zgody Rady Wydziału. Wniosek składa do Rady Wydziału Kierownik Zakładu, w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Studiów, lub Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Studiów. Wniosek jest składany za pośrednictwem Kolegium Dziekańskiego. Wniosek taki może złożyć także Kolegium Dziekańskie.

b)     Zaleca się włączenie doktorów w recenzowanie prac dyplomowych na studiach I stopnia.

 1. Seminaria dyplomowe na kierunkach realizowanych na studiach II stopnia, są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Z ofertą zajęć seminaryjnych występują nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy, stopień naukowy doktora habilitowanego niezależnie od zaliczenia do minimum kadrowego danego kierunku. Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Politologii. Tematyka prac dyplomowych powinna być bezwzględnie zgodna z kierunkiem studiów oraz specjalnością.
 2. Nauczyciel akademicki może prowadzić maksymalnie na studiach I stopnia jedno seminarium na studiach stacjonarnych i jedno seminarium na studiach niestacjonarnych oraz maksymalnie na studiach II stopnia  jedno seminarium na studiach stacjonarnych i jedno seminarium na studiach niestacjonarnych.
 3. Kolegium Dziekańskie określa maksymalną liczbę uczestników seminarium w naborze na zajęcia seminaryjne w danym roku akademickim. Obliczenie limity jest dokonywane na podstawie dwóch kryteriów: a) liczby studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Politologii oraz kwalifikowanych na seminarium dyplomowe; b) liczby wszystkich nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz zatrudnionych na Wydziale Politologii (w przypadku studiów I stopnia także w wyjątkowych przypadkach stopień naukowy doktora). Celem jest zapewnienie samodzielnym pracownikom naukowym możliwości realizacji dwóch seminariów dyplomowych (licencjackiego i magisterskiego). Dziekan może zwiększyć ten limit o 10%.
 4. Studenci dokonują zapisów na seminaria dyplomowe w dwóch terminach. W I terminie jedynie do nauczycieli akademickich zaliczonych do minimów kadrowych na danym kierunku studiów (do limitu obliczanego przez Kolegium Dziekańskie). W II terminie jedynie do nauczycieli akademickich, którzy dysponują wolnymi miejscami (do limitu obliczanego przez Kolegium Dziekańskie).
 5. Studenci Wydziału mają prawo zapisać się na dowolne seminarium, w tym także prowadzone na innym kierunku studiów w ramach Wydziału.

 § 9

Konsultacje

 1. Nauczyciele akademiccy mają nienormowany czas pracy, który jest regulowany przez ich obowiązki naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
 2. Zaleca się, aby nauczyciele akademiccy prowadzili konsultacje w wymiarze 4 godzin dydaktycznych tygodniowo, w okresie trwania zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.  Konsultacje powinny być rozłożone na dwa dni w danym tygodniu. W okresie trwania sesji egzaminacyjno-zaliczeniowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, można uwzględnić praktykę zmiany terminów i łączenia konsultacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel akademicki może prowadzić konsultacje w ciągu jednego dnia.
 4. Harmonogram godzin konsultacji jest ustalany na początku każdego semestru, nie później niż w drugim tygodniu od jego rozpoczęcia.
 5. Plan konsultacji jest podawany do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w  Wydziale Politologii UMCS.
 6. Nauczyciel akademicki powinien przekazywać informację o odwołaniu, przełożeniu lub zmianie harmonogramu konsultacji w trakcie trwania danego semestru, w sposób określony w pkt. 5 rozdziału IX.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) z późn. zm., w szczególności: Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11.15.2014 roku.
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 196 poz. 1165)
 4. Statut UMCS uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2006 r. wraz ze zm.: Uchwała Nr XXI – 19.3/07 z dnia 26 września 2007 r., Uchwała Nr XXI – 20.2/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Uchwała Nr XXII – 28.2/11 z dnia 25 maja 2011 r., Uchwała Nr XXII – 38.12/12 – 38.119/12 z dnia 21 marca 2012 r. Uchwała Nr XXIII – 4.5/13 z dnia 30 stycznia 2013 r., Uchwała Nr XXIII – 5.2/13 z dnia 27 lutego 2013 r., Uchwała Nr XXIII – 9.1/13 z dnia 26 czerwca 2013r.
 5. Zarządzenie nr 26/2005 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy.
 6. Regulamin Pracy. Załącznik do Zarządzenia nr 26/2005 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy wraz z załącznikami nr 1-8.
 7. Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie minimum kadrowego.
 8. Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii interpretacji art. 129 ust. 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365, z późn. zm.).
 9. Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący zmian o stanie zatrudnienia (obsady kadrowej) w uczelni wpływających na uprawnienie do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia.