Wywiad z najlepszymi absolwentami naszego Wydziału w roku akademickim 2021/22

W dniu 25 października 2022 r. władze dziekańskie naszego Wydziału przeprowadziły spotkanie z trojką najlepszych absolwentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w roku akademickim 2021/2022 celem uhonorowania ich wysokich osiągnięć naukowych i wzorowego angażowania się w proces dydaktyczny.

Spotkanie zaczęło się od wręczenia przez Pana Dziekana dr. hab. prof. UMCS Wojciecha Ziętarę w asyście Pani Prodziekan ds. studenckich dr hab. prof. UMCS Małgorzaty Adamik-Szysiak dyplomów uznania

 • mgr Mykhaiłowi Zaslavskiemu (absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe) - zwycięzcy uczelnianego konkursu na najlepszego absolwenta Wydziału,
 • mgr Patrycji Winiarczyk (absolwentka kierunku Produkcja medialna) oraz
 • mgr Kamilowi Wrońskiemu (absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

Następnie absolwenci rozmawiali z władzami dziekańskimi przy stole o studiach na Wydziale i swoich dalszych planach życiowych.

Na kanwie tego spotkania z trójką naszych najlepszych absolwentów przeprowadzono ostatnio mini wywiad, w którym to obecnie już - podkreślić należy - doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS opowiadają o tym, dlaczego ich wybór padł na Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, jak im się u nas studiowało, a także zdradzają przepis na zostanie najlepszym absolwentem i uchylają rąbek tajemnicy odnośnie swoich nowych celów życiowych.

Wywiad jest dostępny poniżej.


Dlaczego wybrałeś/aś studia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS? I jak oceniasz realizowany na wybranym przez Ciebie kierunku studiów proces dydaktyczny?

mgr Mykhailo Zaslavskiy (MZ): Jeszcze przed rozpoczęciem studiów dużo czytałem i analizowałem informację dotyczącą studiów politologicznych w Polsce. Mój wybór padł na naszą Alma Mater, gdyż znalezione przeze mnie informacje wskazywały na to, że Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS dysponuje jedną z najlepszych kadr dydaktycznych w kraju, a sam proces dydaktyczny realizowany jest w oparciu o świetnie ułożony i dostosowany do oferowanych specjalizacji program zajęć. W trakcie pięciu lat studiów na Wydziale ani razu nie miałem powodu, by bodaj w najmniejszym stopniu zwątpić w trafności dokonanego przeze mnie wyboru. Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe pozwoliły mi poszerzyć horyzonty myślenia i nabyć nowe umiejętności.

mgr Kamil Wroński (KW): Wybór studiów na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS był moją przemyślaną decyzją, która wynikała z kilku istotnych powodów. Od czasów liceum bardzo mocno interesowałem się mediami w Polsce oraz polityką, dlatego postanowiłem rozwijać się w tym kierunku właśnie na studiach. Pogłębianie wiedzy na kierunkach: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Produkcja Medialna oraz Politologia skutkowały nabyciem cennych umiejętności, które przydają mi się w pracy dziennikarza - najpierw w portalu Depesza.fm a następnie ZaradnaKobieta.pl. W mojej ocenie proces dydaktyczny realizowany na tych kierunkach przebiegał na bardzo wysokim poziomie, umożliwiając mi zdobycie zarówno niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, która znacząco poszerza horyzonty w życiu zawodowym.

mgr Patrycja Winiarczyk (PW): Wybór Produkcji Medialnej był podyktowany moimi zainteresowaniami z dziedziny szeroko pojętego dziennikarstwa i filmu. Na studiach zdobyłam zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę, którą z powodzeniem mogę wykorzystać w pracy zawodowej.

Dzięki jakim aktywnościom i/lub osiągnięciom znalazłeś/aś się w gronie laureatów konkursu o tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w roku akademickim 2021/2022?

MZ: Zostałem najlepszym absolwentem Wydziału Politologii i Dziennikarstwa ponieważ w trakcie studiów brałem udział w różnorodnych aktywności naukowych, m.in. organizowałem konferencje międzynarodowe na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, uczestniczyłem w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych, pisałem publikacje naukowe, niektóre z nich już zostały opublikowane, brałem udział w projektach badawczych, licznych działaniach wolontariackich oraz aktywnie działałem jako członek Europejskiego Koła Naukowego. Te wszystkie działania oraz aktywne zaangażowanie w życie WPiD pomogły mi otrzymać tak znaczące dla mnie wyróżnienie.

KW: Znalazłem się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu o tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Politologii I Dziennikarstwa UMCS w roku akademickim 2021/2022 dzięki wytrwałej pracy od początku studiów, która skutkowała ukończeniem studiów ze średnią 5.0 oraz licznymi nagrodami, wśród których należy wymienić:
 • zdobycie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla najlepszych studentów,
 • zdobycie stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego.
 • zdobycie najwyższego stypendium Santandera dla najlepszych studentów,
 • kilkukrotne zdobyciem stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • kilkukrotne zdobycie najwyższego stypendium rektora UMCS.

PW: Od początku studiów zależało mi aby podejmować jak najwięcej aktywności poza zajęciami. Podczas nauki na pierwszym stopniu, byłam członkiem telewizji akademickiej TV UMCS, co wkrótce zaowocowało zawodowymi projektami, które mogłam realizować w Chatce Żaka. W pewnym momencie, pojawiła się jednak chęć stworzenia własnej organizacji studenckiej. Wraz ze znajomymi, założyliśmy więc Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Produktywni”. Właśnie tam, po raz pierwszy zetknęłam się z popularyzacją nauki na szerszą skalę, a także miałam niezwykłe szczęście pracować z dr Justyną Maguś, od której nauczyłam się funkcjonowania w środowisku akademickim. Myślę, że od zawsze najważniejsze było dla mnie to, by czerpać radość z tego co robię. Chociaż nie wszystkie zaplanowane działania kończyły się sukcesem, to każde nowe doświadczenie, uczyło mnie czegoś nowego.

W związku z ukończeniem studiów magisterskich na WPiD UMCS, jakie obecnie stawiasz przed sobą cele naukowe/zawodowe? Jak je planujesz osiągnąć?

MZ: Po zakończeniu studiów magisterskich na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS złożyłem dokumenty do Szkóły Doktorskiej UMCS. Zostałem przyjęty na Studia Doktoranckie i obecnie jestem doktorantem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Mam przed sobą jeszcze 4 lata doskonalenia się jako młody naukowiec. Planuję dalej aktywnie uczestniczyć w życiu Uniwersytetu i Wydziału, pisać publikacje, uczestniczyć w konferencjach by rozwijać nie tylko własne umiejętności lecz również promować WPiD nie tylko w Polsce ale także za granicą. Planów jest dużo, chęci działać również, wsparcie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa zawsze jest, a to znaczy że wszystkie zaplanowane pomysły będą wcielone w życie.

KW: Po cudownym okresie w moim życiu, jakim niewątpliwe był czas studiów, zamierzam kontynuować moją karierę naukową w Szkole Doktorskiej, do której udało mi się dostać. Zamierzam również napisać świetny doktorat pod czujnym okiem Profesor Ewy Maj. Przebywanie w środowisku naukowym i branie udziału w comiesięcznych zebraniach Katedry Komunikowania Politycznego jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i wspaniałym przeżyciem intelektualnym, który pozwala mi wyeliminować błędy, które pojawiają się w pracy młodego badacza. Mam wielką nadzieję, że współpraca z najlepszymi naukowcami i dydaktykami Wydziału Politologii i Dziennikarstwa będzie dla mnie cenną lekcją, która otworzy mi drzwi do kariery naukowej.

Jednocześnie, nadal chcę pracować i rozwijać się zawodowo jako dziennikarz redakcji internetowej. Czynna praca pomaga mi skutecznie śledzić trendy pojawiające się w mediach oraz dostarcza inspiracji do tworzenia innowacyjnych prac naukowych. W dobie XXI wieku przecież zarówno świat nauki jak i mediów nieustannie się przenikają, a bycie profesjonalnym dziennikarzem nie wyklucza bycia wnikliwym badaczem, czego mam nadzieję być doskonałym przykładem.

PW: Aktualnie jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, gdzie piszę rozprawę doktorską pod czujnym okiem Pani prof. Marty Wójcickiej. Mam nadzieję, że te przyszłe cztery lata, będą dla mnie równie wspaniałą przygodą jak studia na produkcji medialnej. Najważniejszy jest dla mnie teraz doktorat, a także rozwój na polu zawodowym. A jak chcę to osiągnąć? Jak zawsze, stawianiem przed sobą określonych celów i konsekwentną ich realizacją.


fot. Ihor Kolisnichenko

  Aktualności

  Data dodania
  2 grudnia 2022