Trzecia edycja "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską"

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji "Spotkań naukowych z Ameryką Łacińską" z okazji pięciolecia czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, która odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2018 na Wydziale Politologii UMCS (plac Litewski 3) w sali Rady Wydziału (s. 115). Wydarzenie jest organizowane w roku Jubileuszu 25-lecia Wydziału.

Wykładowcy


Dr Maria Laura Tagina
- politolog, wykładowca Uniwersytetu Narodowego San Martín (Argentyna) i Uniwersytetu Salamanki (Hiszpania). Członek Komitetu Recenzentów „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu zachowań wyborczych w państwach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny. Autorka artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Redaktor naukowa monografii: América Latina: política y elecciones del Bicentenario, 2009-2010 (2011),  Elecciones y política en América Latina, 2009-2011 (2013), Elecciones y cambio de élites en América Latina, 2014-2015 (2016).

Prezentacja książki (w języku angielskim): Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo (Elections and political parties in Latin America in the cycle change), Manuel Alcántara Manuel Buquet, María Laura Tagina (eds.), Centro de Investigaciones Sociológicas, Madryt 2018, ss. 511.

Wykład (w języku angielskim): El voto desde el exterior de los emigrados latinoamericanos (Voting from abroad of Latin American emigrants) / Opinión pública y comportamiento electoral en Argentina (Public opinion and electoral behavior in Argentina).

Dr hab. Katarzyna Krzywicka - prof. nadzw. w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Politolog, latynoamerykanistka i religioznawca. Założycielka i redaktor naczelna czasopisma „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu systemów politycznych państw latynoamerykańskich i stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej. Autorka monografii naukowych: Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Studia i szkice (2009), El continente en cambio. Ensayos para un debate sobre América Latina (2009), América Latina y el Caribe. Estudios Políticos (2002), Kuba w środowisku międzynarodowym (1998) i redaktor naukowa monografii: Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie (1999), Christian Democracy in the Modern World (2000), Oblicza Ameryki Łacińskiej (2010), Bicentenario de la Independencia de América Latina. Cambios y realidades (2012), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności (2012), Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy - wyzwania – implikacje (2014), Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej - Transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas en América Latina (2016), Política y religión en América Latina (2017).

Wykład: Pięciolecie czasopisma „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” – jakość – widoczność - oddziaływanie. 

Mgr Maria Ochab - latynoamerykanistka i filolog, tłumaczka, doktorantka w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Redaktor językowa czasopisma „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu kultury w stosunkach międzynarodowych, dyplomacji kulturalnej, polityki i kultury w Ameryce Łacińskiej, działalności organizacji pozarządowych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Ameryce Łacińskiej, współpracy Unii Europejskiej z państwami Ameryki Łacińskiej. Autorka artykułów naukowych publikowanych w języku polskim i hiszpańskim.

Wykład: Europejska Służba Działań Zewnętrznych w Ameryce Łacińskiej.

Dr Marta Osuchowska - prawnik i latynoamerykanistka, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek nadzwyczajny Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Autorka współpracująca z czasopismem „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu orzecznictwa sądów oraz organów krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony prawa do wolności religijnej, reżimu prawnego związków wyznaniowych, osobowości prawnej wspólnot religijnych, konkordatów latynoamerykańskich, sprzeciwu sumienia. Autorka wielu artykułów naukowych oraz współredaktor naukowa książki Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych (2017).

Wykład: Czynnik religijny w konstytucjach prowincjalnych Argentyny.

Dr Grzegorz Gil - politolog, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Redaktor tematyczny czasopisma „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na  analizie budowania państwa (state-building), budowania narodu (nation-building), semantyce państw dysfunkcjonalnych, reżimie użycia siły, terroryzmie, kulturze i polityce w Azji Wschodniej, Rogu Afryki. Autor wielu artykułów naukowych oraz monografii Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie (2015).

Wykład:  Dysfunkcjonalność państwa w Ameryce Łacińskiej - konteksty i podejścia analityczne.

Dr Piotr Łaciński - politolog i latynoamerykanista, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas w Warszawie. Zastępca Dyrektora Ośrodka Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami Collegium Civitas (OBALiK CC). Redaktor tematyczny i członek Komitetu Recenzentów czasopisma „Anuario Latinoamericano”.  Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu najnowszej historii politycznej, systemów politycznych państw latynoamerykańskich i stosunków międzynarodowych w Ameryce Łacińskiej. Autor i redaktor naukowy wielu publikacji, m.in. monografii Peru między populizmem i liberalizmem (2006), Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów politycznych państw latynoamerykańskich (2013), Normalization of US-Cuban Relations: Obama Doctrine and International Security in the Western Hemisphere (2015).

Wykład: Ekwador dziesięć lat po uchwaleniu najnowszej konstytucji (correism w praktyce).

Dr hab. Andrzej Pietrzak - prof. nadzw., teolog i latynoamerykanista. Wykłada w Katedrze Religiologii i Misjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek Komitetu Recenzentów „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu metody dostrzec-ocenić-działać oraz myśli Paula Freire. Autor artykułów w języku polskim, angielskim, hiszpańskim i portugalskim oraz monografii naukowych: Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła (2002), Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej (2013).

Wykład: O nowy porządek konstytucyjny” – Kościół katolicki wobec konstytuanty w Brazylii (1987-1988).

Dr Paweł Trefler - politolog i latynoamerykanista. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wykłada w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Politologii oraz w Instytucie Socjologii PWSW. Sekretarz redakcji i członek Komitetu Recenzentów czasopisma „Anuario Latinoamericano”. Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków cywilno-wojskowych w Ameryce Łacińskiej. Autor monografii Siły zbrojne w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i Współczesność (2014). Współredaktor książek: Polska i Ukraina w dobie transformacji. Współpraca transgraniczna, innowacje, edukacja i rozwój społeczno-gospodarczy (2006), Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej (2011), Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej (2016).

Wykład: Wybrane aspekty zjawiska bezkarności w Meksyku.

Wydarzenie towarzyszące: 8  czerwca – 8 lipca 2018
Wystawa fotografii pt: Ameryka Łacińska w XXI wieku. Polityka – Kultura – Społeczeństwo.
Autorki zdjęć: Katarzyna Krzywicka, Maria Ochab, Magdalena Wątróbka.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    18 czerwca 2018