Stypendia Miasta Lublin dla studentów i doktorantów

Wybitnie zdolni studenci, mieszkający i studiujący w Lublinie, mogą otrzymać stypendium ze środków budżetu miasta.

Stypendium naukowe może być przyznane studentowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych;
 2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia;
 4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7;
 5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium naukowe może być przyznane doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich;
 • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia;
 • w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski;
 • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 • jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich);
 • jeden raz w ciągu studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2014/2015 będą przyjmowane od 1 do 31 października 2014 r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 7 i pod numerem tel. 81 466 39 82.

Poniżej można pobrać formularz wniosku w wersji edytowalnej oraz tekst ujednolicony uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r.

Źródło: www.um.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  6 października 2014