Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego

W dniach 14-31 stycznia przyjmowane będą wnioski o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego.

Stypendium jest przyznawane studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego;
 2. Decyzja lub zaświadczenie o przyznanym stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek;
 3. Zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen co najmniej 4,00 wyliczonej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za rok akademicki poprzedzający złożenie wniosku;
 4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia, z działalności określonych w § 4 uchwały nr XXX/471/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim;
 5. Oświadczenie w celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego;
 6. Zgoda na przetwarzanie wizerunku.

Dokumenty można złożyć:

 1. osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie;
 2. za pośrednictwem placówki pocztowej na adres siedziby: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;
 3. w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP), do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szczegółowe informacje na temat stypendium:

Więcej informacji:

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
tel. 81 44 16 776

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  8 grudnia 2021