REKRUTACJA DODATKOWA na zwolnione miejsca (I stopień)

Dla osób, którym nie powiodło się w I i II turze rekrutacji na nasze studia licencjackie, uruchomiliśmy rekrutację dodatkową na wolne miejsca. Wolny nabór oznacza, że przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc - decyduje kolejność składania dokumentów.

Zapisz się na wybrany kierunek, zapłać za swoje zgłoszenie i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie (sierpniowe i wrześniowe terminy pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej są podane poniżej).


TRWA REKRUTACJA NA WYBRANE KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIA:

Studia stacjonarne w j. angielskim


JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Zapisz się na studia poprzez system rekrutacyjny.
 2. Opłać swoje zgłoszenie.
 3. Złóż dokumenty papierowe - możesz je do nas przynieść lub wysłać.

Listę niezbędnych dokumentów znajdziesz w opisie w kierunku.

MIEJSCE I TERMINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

drogą pocztową:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin

osobiście (w dni robocze):
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin
sala A.2.04

2, 17 i 31 sierpnia 2023 r., w godz. 9:00–14:00
14-15, 19-21 września 2023 r., w godz. 9:00–14:00

Parking Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (wjazd od ul. Głębokiej) będzie otwarty dla kandydatów zakwalifikowanych na studia w terminach pracy Komisji.

KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI:

BIURO REKRUTACJI UMCS
Pn - Pt w godz. 9:00-14:00

Informacja w języku polskim - tel. +48 81 537 58 70, +48 81 537 58 80, rekrutacja@umcs.pl 
Informacja w języku angielskim - tel. +48 519 46 48 28, studyinenglish@umcs.pl
Informacja w języku ukraińskim - tel. +48 519 46 48 48, rekrutacja.ua@umcs.pl
Informacja w języku rosyjskim - tel. +48 519 4648 48, rekrutacja.ru@umcs.pl


WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

tel. +48 81 537 60 25 (telefon dostępny w terminach pracy WKR)
e-mail: wkr.pd@mail.umcs.pl

MORE DETAILS ON RECRUITMENT FOR BACHELOR'S DEGREE PROGRAMMES CONDUCTED IN ENGLISH:

UMCS ADMISSIONS OFFICE
Mon - Fr, 9:00 am - 2:00 pm

phone +48 519 46 48 28, studyinenglish@umcs.pl

Dokumenty składane przez obywateli polskich

 1. Kwestionariusz osobowy – wygeneruj go w zakładce: Moje konto / Zgłoszenia rekrutacyjne / Dokumenty i dalsze kroki, wydrukuj i podpisz.

 2. Kserokopia świadectwa maturalnego:

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą oryginał świadectwa do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność z oryginałem kserokopii musi potwierdzić: notariusz, organ administracji publicznej lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 3. Zdjęcie (takie, jak do dowodu osobistego lub paszportu) o wymiarach 35 mm x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 4. Na wybranych kierunkach (biologia, biotechnologia, chemia) otrzymasz od komisji skierowanie do lekarza medycyny pracy. Potrzebne będzie zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Dokumenty składane przez kandydatów zagranicznych na studia bezpłatne

 1. Kwestionariusz osobowy – wygeneruj go w zakładce: Moje konto / Zgłoszenia rekrutacyjne / Dokumenty i dalsze kroki, wydrukuj i podpisz.

 2. Tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego lub zagranicznego (oryginał) oraz kserokopia tego świadectwa w języku oryginalnym

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną - weź ze sobą oryginał świadectwa do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem - zgodność kserokopii świadectwa z oryginałem musi potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS.

  Do świadectwa wymagane są dokumenty legalizacyjne (np. apostille z Ukrainy i z Białorusi lub legalizacja z polskiego konsulatu np. z Kazachstanu).

  Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego albo zagranicznego tłumacza wraz z poświadczeniem konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

  Kandydaci muszą do października uzyskać decyzję o uznaniu świadectwa przez kuratora oświaty (nie dotyczy kandydatów z Ukrainy i Białorusi).

 3. Zdjęcie (takie, jak do dowodu osobistego lub paszportu) o wymiarach 35 mm x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 4. Kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem i danymi osobowymi

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą paszport do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dla tych kandydatów, którzy nie zdawali testu z polskiego na UMCS), np.

  – ukończenie rocznego kursu
  przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  – potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
  – świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone po polsku,
  – świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej w Polsce,
  – dyplom studiów ukończonych w Polsce, na kierunku prowadzonym po polsku,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną szkołę językową.

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą dokument do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 6. Kserokopia dokumentu uprawniającego do studiów bezpłatnych, np. Karty Polaka, Karty Stałego Pobytu

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą dokument do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 7. Dla kandydatów niepełnoletnich - oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Pobierz wzór

 8. Na wybranych kierunkach (biologia, biotechnologia, chemia) – otrzymasz od komisji skierowanie do lekarza medycyny pracy. Potrzebne będzie zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Dokumenty składane przez kandydatów zagranicznych na studia płatne

Obowiązuje rozmowa sprawdzająca poziom języka polskiego. Decyduje kolejność zgłoszeń - przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc. Na kierunki artystyczne i lingwistykę są dodatkowe wymagania.

W przypadku pytań skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.

  Aktualności

  Data dodania
  14 września 2023