Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy

Dziesiątą edycję projektu organizują:

Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,

& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,

& Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,

& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. 

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie. 

Termin ogłoszenia: 16 września 2020 r.

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 23 lutego 2021 r. 

 1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
 2. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  innowacyjny.  
 3. Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych czy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub jako rozdział w monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.
 4. Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej.
 5. Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
 6. Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 7. Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2019” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
 8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 17 stycznia 2021 r.
 9. Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
 10. Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
 11. Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 23 lutego 2021 roku, m. in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
 12. Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej w 2021 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
 13. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 14. Biuro organizacyjne:

Dr Henryk A. Kretek – Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl,

Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych)

tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,         

 

Karta zgłoszenia:

Karta zgłoszenia:

Nazwisko i imię:

 

Data urodzenia:

 

Adres zamieszkania lub adres do korespondencji:

 

Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, tytuł [lic. lub mgr] itp.

 

Telefon kom.:

 

Adres E-mail:

 

Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).

[do 500 znaków]

 

Tytuł artykułu / pracy:

 

Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:

 

Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć

 

Tytuł artykułu / pracy w języku angielskim

 

Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)–do 1000 znaków:

 

Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) - do 5 pojęć

 

Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

 

………………………………………………

Własnoręczny – czytelny podpis

Standardy edytorskie:

Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.

Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm 

Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.

Ponadto na stronie   http://www.debiut.buzek.pl/zgloszenia/ w specjalnej zakładce załączamy formatkę czyli zasady redagowania tekstów i tamże standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.  

 

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  7 grudnia 2020