Konkurs Grantowy Samorządu Studentów - wnioski do 05.04.

W związku z przeznaczeniem przez Samorząd Studentów UMCS środków finansowych na realizację programu grantowego, uprzejmie informujemy o rozpoczęciu konkursu grantowego, na który przeznaczona została kwota 10 000 zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy studenckie, koła naukowe oraz inne uczelniane organizacje studenckie działające na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wpisane do rejestru organizacji prowadzonego przez Rektora.

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektu.

Wnioski należy składać w dniach 21 marca – 5 kwietnia 2018 r. w DS Helios,
Biuro Spraw Studenckich, pokój nr 8 – Marta Wolińska.

Wzory wniosków oraz regulamin przyznawania grantów dostępne są na stronie Samorządu Studentów oraz w załącznikach poniżej.

Podziału przeznaczonych na ten cel środków dokona Parlament Studentów UMCS zgodnie z projektem podziału przedstawionym przez komisję grantową.

Oceny wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym dokona komisja grantowa powołana przez Parlament Studentów UMCS. Komisja odrzuci wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych, a także jeżeli nie zostało złożone sprawozdanie albo sprawozdanie zawiera braki formalne. Po zakwalifikowaniu wniosków komisja dokona ich oceny merytorycznej oraz zaproponuje przyznanie dotacji, której wysokość zależeć będzie od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel.                                                                                        

Kinga Włodarczyk
Przewodnicząca Parlamentu Studentów UMCS

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2018