Konferencja naukowa - zaproszenie!

Wydział Politologii UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Wydział Ekonomiczny UMCS mają przyjemność zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pt. "Wolność niejedno ma imię – społeczeństwo, gospodarka, polityka, filozofia i prawo.", która odbędzie 15 maja 2015 roku w Lublinie.

Pojęcie wolności było od zawsze przedmiotem pogłębionych analiz ze strony uczonych i myślicieli. Owocem ich prac stawała się zwykle bardziej lub mniej określona koncepcja, której nie sposób nigdy oderwać od szerszego nurtu ideowego, w jakim tworzyli. Idee funkcjonujące na przestrzeni kolejnych wieków oferowały człowiekowi różne rodzaje wolności. Podejmowały to zagadnienie na wiele sposobów, przez co utworzenie pewnego obiektywnego rdzenia myślowego, wspólnego dla wszystkich nurtów, jest praktycznie niewykonalne. Możliwe jest jednak przybliżenie tego zróżnicowania, poprzez odwołanie się do dorobku poszczególnych dyscyplin naukowych.

Cele konferencji:

Celem konferencji jest interdyscyplinarne ujęcie pojęcia wolności. Przedstawiciele socjologii, filozofii, ekonomii, politologii oraz prawa spróbują zdefiniować lub przynajmniej nakreślić, jak ich dyscyplina określa ten niejasny termin. Pozwoli to wyeksponować zależności pomiędzy ideami funkcjonującymi w obrębie dyskursu filozoficznego, a rzeczywistym życiem społecznym, przejawiającym się w różnych formach organizacji systemu gospodarczego, prawnego i politycznego. Istotność tej problematyki zyskuje na znaczeniu w kontekście kryzysu tożsamości, z jakim boryka się społeczeństwo ponowoczesne. Relatywizacja wartości doprowadza do inflacji pojęcia „wolność”. Owocuje jego spowszednieniem i nierzadko degeneracją. To istotny problem zwłaszcza w kontekście dwudziestej piątej rocznicy upadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Rzeczywistość, która po niej nastała, podlega kontestacji ze strony różnych środowisk. Kwestia ta pozostaje nieustannie istotnym zagadnieniem społecznym, który wymaga ciągłej eksploracji naukowej.

Tematyka konferencji:

Podczas konferencji eksplorowana będzie problematyka naturalnie występujących w pojęciu wolności konfliktów i antagonizmów. Na szczególną uwagę zasługują dwie główne kategorie, określane zwykle mianem „wolności pozytywnej” („wolności do”) i „wolności negatywnej” („wolności od”). Zachodzą pomiędzy nimi relacje, prowadzące zwykle do marginalizacji jednego z tych ujęć. Fakt ten obrazuje doskonale współczesny konflikt pomiędzy zwolennikami państwa opiekuńczego, a jego przeciwnikami. Wydaje się, że we współczesnej cywilizacji jest to główna płaszczyzna, na której rozgrywa się starcie pomiędzy eksponentami wolności pozytywnej, przejawiającej się w ideach socjaldemokratycznych i wolności negatywnej, charakterystycznej dla przedstawicieli klasycznie ujmowanego liberalizmu. Problem ten wpływa nie tylko na sferę związaną z polityką, gospodarką i stanowieniem prawa (w tym ustalaniem praw człowieka), ale też na realne zachowania, jakie podejmują jednostki funkcjonujące w ramach społeczeństwa. Można zaobserwować oddziaływanie idei państwa opiekuńczego na model rodziny, styl życia, czy działalność charytatywną poszczególnych ludzi.

Konferencja obejmie także historyczną ewolucję idei wolności w różnych dyscyplinach naukowych. Przeanalizowane zostaną losy poszczególnych nurtów ideowych na przestrzeni lat. Poddana zostanie diagnozie spuścizna intelektualna wpisująca się w tę problematykę oraz jej wpływ na myślenie współczesnych ludzi.

Powyższy zarys tematyczny nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, które mogą być poruszone w trakcie trwania konferencji. Jesteśmy otwarci na propozycje jego rozszerzenia w ramach głównego tematu.

Oprócz głównej części konferencji, po jej zakończeniu planowane są panele poboczne na każdym z trzech wydziałów. Organizatorzy przewidują, że wystąpienia studentów i doktorantów odbywać się będą podczas paneli pobocznych. Czynny udział w panelu pobocznym jest równoznaczny pełnoprawnemu uczestnictwu czynnemu w konferencji.

Opłaty za czynny udział w konferencji:

50 zł – studenci i doktoranci,

100 zł – pracownicy naukowi.

Formularze zgłoszeniowe w formacie .doc, .docx lub .odt wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres konf.umcs@gmail.com. Numer konta zostanie podany w odpowiedzi na przesłany formularz z abstraktem. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i opłat: 14 kwietnia 2015 r.

Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie elektronicznej, obejmującej wystąpienia z części głównej i paneli pobocznych. Ostateczny termin przesyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej: 28 czerwca 2015 r. Wszystkie nadesłane artykuły zostaną poddane recenzjom.

Zapraszamy do udziału w konferencji!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 marca 2015