Komunikat Dziekana ws. plagiatowania prac

Lublin, dn. 25 lutego 2021 roku 

Komunikat Dziekana

Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

w sprawie przestrzegania przepisów prawa autorskiego

         W związku z niepokojącymi sygnałami o możliwości naruszania przepisów prawa autorskiego przez studentów i doktorantów, chciałbym przypomnieć, że zgodnie z art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa PSWN), w nawiązaniu do art. 287 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy PSWN, czyny polegające na m.in.: przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części, rozpowszechnianiu bez podania nazwiska cudzego utworu w wersji oryginalnej lub naruszeniu praw autorskich lub praw pokrewnych, stanowią podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z przewidzianymi karami dyscyplinarnymi, włącznie z wydaleniem z uczelni (art. 308 ust. 5 Ustawy PSWN).

            Także par. 122 ust. 1 Statutu UMCS z dnia 29 maja 2019 roku nakłada na studentów i doktorantów możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Podobnie par. 25 Regulaminu studiów doktoranckich na UMCS z dnia 26 kwietnia 2017 roku oraz par. 17 Regulaminu studiów na UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

            Mając na względzie powyższe, informuję, że zgłoszenia zawierające znamiona naruszenia przepisów prawa autorskiego będą bezwzględnie wyjaśniane i zgłaszane do Komisji dyscyplinarnej.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    25 lutego 2021