Komunikat Dziekana ws. opuszczania zajęć

Lublin, dn. 25 lutego 2021 roku

Komunikat Dziekana

Wydziału Politologii i Dziennikarstwa

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

w sprawie ustalenia okresu nieuczęszczania przez studentów na zajęcia

stanowiącego podstawę do skreślenia z listy studentów 

            W związku z koniecznością regularnej weryfikacji stanów osobowych studentów na kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa niniejszym informuję, że począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021, nieusprawiedliwione nieuczęszczanie na zajęcia przez okres co najmniej trzech tygodni będzie stanowiło podstawę do skreślenia z listy studentów.

            Obecnie istnieje już taka możliwość w stosunku do studentów przyjętych na studia pierwszego i drugiego stopnia nieuczęszczających na zajęcia od rozpoczęcia semestru (par. 30 ust. 5 Regulaminu studiów na UMCS).

Nawiązując do par. 30 ust. 3 Regulaminu studiów na UMCS, ustalam termin trzytygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności studentów na zajęciach obowiązujący studentów wszystkich roczników przez cały okres trwania studiów jako podstawę do zgłoszenia przez Prowadzącego zajęcia dydaktyczne informacji zawierającej wykaz studentów, którzy nie uczestniczyli w zajęciach. Na podstawie takiej informacji zostanie wydana decyzja o skreśleniu z listy studentów wraz z pouczeniem.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    25 lutego 2021