dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak nagrodzona

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak z Katedry Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji otrzymała I miejsce (nagrodę) za najlepszą monografię naukową w Polsce o tematyce europejskiej (ogłoszenie wyników konkursu 20.10.2021 r. platforma ZOOM).Nagroda ta jest przyznawana przez najwybitniejszych członków (politologów, ekonomistów, socjologów, prawników, medioznawców, kulturoznawców i historyków) Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE) w zakresie badań nad integracja europejską.

Zarząd Główny PTSE, Rada Naukowa i Recenzenci docenili monografię habilitacyjną  dr hab. K. Stachurskiej -Szczesiak pt. Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii Europejskiej wobec państw Maghrebu, opublikowaną w 2019 r., nakładem Wydawnictwa UMCS.

Nagrodzona monografia licząca 718 stron jest  oryginalną rozprawą naukową, wnoszącą nową wiedzę w obszarze nauk o polityce i administracji, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o stosunkach międzynarodowych. Zgłaszana o nagrodę monografia powstała w lubelskim ośrodku badań politologicznych i odzwierciedla specyfikę tego ośrodka, prowadzonych w nim badań tak co do ich tematyki jak i cech kultury badawczej. Monografię tę wyróżnia  - z jednej strony – doniosłość podjętej tematyki badań, jej wartość poznawcza, użyteczność praktyczna, perspektywiczność, a z drugiej, wysoki poziom kultury badawczej w ramach tożsamości teoretycznej i metodologicznej nauki o stosunkach międzynarodowych. Włącza się ona w wieloletnie tradycje obecności tematyki Unii Europejskiej i tematyki ekologicznej w lubelskim ośrodku badania współczesnych stosunków międzynarodowych.

Znamiennym wyróżnikiem monografii jest wartość podjętej problematyki. Tematyka rozwoju samopodtrzymującego (sustainable development), nazywana niezrozumiale w Polsce rozwojem zrównoważonym lub trwałym, dotyczy i konceptualizacji, i praktyki działań wobec egzystencjalnych wyzwań cywilizacyjnych związanych z zachowaniem środowiska naturalnego, jego niezbędnej jakości dla przyszłych generacji. Ma więc znaczenie normatywne, ale i praktyczne. Analizowana jest na przykładzie specyficznego, wielostronnego podmiotu jakim jest Unia Europejska i z uwzględnieniem specyfiki Maghrebu jako subregionu. Monografia ta wnosi zatem znaczący wkład do studiów europejskich, ale też do studiów regionalnych, wzbogacając je o pomijaną w badaniach politologicznych tematykę strategii rozwoju z regionalną (na przykładzie Maghrebu) specyfiką realizacji koncepcji rozwoju samopodtrzymującego. Innowacyjne w badaniach politologicznych jest także włączenie rozwoju samopodtrzymującego do myślenia o miejscu UE w środowisku międzynarodowym, do postrzegania jej jako potęgi normatywnej i podmiotu „miękkiej siły” głównie poprzez liberalne wartości i prawa człowieka.

Wskazując na doniosłość, oryginalność i innowacyjność podjętej, w zgłoszonej do nagrody monografii, tematyki badawczej, warto podkreślić, że tematyka rozwoju samopodtrzymującego i działań UE w tym zakresie syntetyzuje analizę, jest swoistą synergią wielu kluczowych problemów i wyzwań, głównie cywilizacyjnych jak strategie rozwoju, zmiany klimatu, formy i strategie organizacji życia społecznego na poziomach lokalnym, państwa, regionalnym i globalnym, migracje, wzorce zachowań ludzi, zarządzanie w środowisku międzynarodowym, procesy gospodarcze, zwłaszcza niewojskowe wymiary bezpieczeństwa, sprawność i skuteczność działań instytucji międzynarodowych itd. Tym samym monografia ta jest ważnym, autorskim, ale głęboko osadzonym w badaniach naukowych głosem w sprawie identyfikacji głównych współczesnych problemów i wyzwań oraz konceptualizacji działań wobec nich. (rekomendacja Profesora Marka Pietrasia)

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    21 października 2021