25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - konferencja

Międzynarodowa konferencja naukowa

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń

Lublin, 8-9 czerwca 2015 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej, która poświęcona jest doświadczeniom kształtowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego w 25 rocznicę uchwalenia jednego z najistotniejszych po 1989 r. aktów prawnych - ustawy o samorządzie terytorialnym. Przez kilka lat to właśnie gminy były jedynymi jednostkami reprezentującymi mieszkańców wspólnot lokalnych. Dopełnienie reformy administracji w Polsce nastąpiło w 1998 r., kiedy to utworzono samorządowe powiaty i województwa.

Odrodzenie się samorządu terytorialnego jako lokalnego podmiotu władzy publicznej w połączeniu ze zmianami systemu politycznego, nowej rzeczywistości europejskiej, w tym gospodarczej, sprawiło iż współczesny samorząd nie jest tym samym podmiotem działalności publicznej co na początku transformacji. Z tego względu bardzo aktualne stają się pytania o zakres, formy, skuteczność i efektywność działania jednostek terytorialnych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań dotyczących szeroko pojętej tematyki samorządowej, również w ujęciu porównawczym. Organizatorom, poza specjalistami z zakresu różnych dziedzin nauki: politologii, prawa, socjologii, ekonomii, historii, geografii, zależy na włączeniu środowiska samorządowego w rozważania i dyskusje kontrujące się wokół współczesnych problemów i wyzwań funkcjonowania jednostek administracji lokalnej.

Tematyka konferencji oscyluje wokół następujących problemów badawczych:

 1. Reform administracji publicznej (doświadczeń w tworzeniu i reformowaniu samorządu w Polsce, doświadczeń w kształtowaniu i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w innych państwach europejskich w świetle wyzwań dla polskich jednostek terytorialnych).
 2. Organizacji i ustroju samorządu terytorialnego w Polsce (relacji między organami uchwałodawczymi i wykonawczymi, pozycji ustrojowej radnego, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, działania i znaczenia organów wewnętrznych rady, sejmiku, kadencyjności, nadzoru, problemów organizacji i zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi).
 3. Partycypacji społecznej na poziomie lokalnym (budżetu partycypacyjnego, inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, referendum, konsultacji społecznych, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, inicjatywy lokalnej, dialogu obywatelskiego).
 4. Samorządu terytorialnego w systemie politycznym RP (politycznego wymiaru wyborów samorządowych, przywództwa, utraty zaufania obywateli do wybieralnych organów przedstawicielskich, lokalnej polityki).
 5. Gospodarki finansowej i efektywnego zarządzania finansami w jednostkach samorządu (istoty finansów samorządowych, relacji między finansami państwa a samorządu terytorialnego, problemów kształtowania dochodów i wydatków, zagadnienia długu publicznego na poziomie lokalnym i regionalnym, zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania działalności samorządów, wieloletniego planowania finansowego).
 6. Zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym (instrumentów zarządzania strategicznego, strategii rozwoju, kreowania rozwoju gospodarczego, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, budowania potencjału inwestycyjnego samorządu, tworzenia marki jednostki samorządowej, wdrażania innowacyjnych instrumentów zarządzania rozwojem)
 7. Gospodarki komunalnej (form organizacyjno-prawnych gospodarki komunalnej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, uwarunkowań prawno-materialnych realizacji zadań samorządowych, partnerstwa publiczno-prywatnego, nadzoru nad gospodarką komunalną).

Zaproponowane zagadnienia nie wyczerpują całości spraw, które mogą stanowić przedmiot debaty. Organizatorzy otwarci są na inne propozycje mieszczące się w tytule konferencji.

Miejsca konferencji: Zamek Lubelski i Wydział Politologii UMCS w Lublinie

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje:

 • materiały konferencyjne,
 • opublikowanie artykułu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w pracy zbiorowej lub czasopiśmie naukowym,
 • obiady,
 • uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad,
 • koncert, zwiedzanie lubelskich zabytków.

Zgłoszeń udziału w konferencji (jako referenci i/lub dyskutanci) prosimy dokonywać do 25 kwietnia 2015 r. na adres: konferencje.samorzad@gmail.com.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2015 r. (numer konta zostanie podany wraz z informacją o zaakceptowaniu uczestnictwa).

Uprzejmie prosimy o przekazanie zaproszenia pracownikom rodzimego Zakładu/Katedry/Instytutu/Wydziału.

Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Dr hab. Alicja Wójcik, prof. nadzw.
Dr Krzysztof Żuk
Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska
Dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak
Dr Mariusz Sienkiewicz
Dr Monika Sidor - sekretarz konferencji tel. 600 527 428
Dr Justyna Wasil - sekretarz konferencji tel. 796 721 921
Mgr Joanna Żytkowska - sekretarz konferencji

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  15 kwietnia 2015