Program Zawacka NAWA - oferta przyjazdowa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie wymiany osobowej studentów i naukowców – oferta przyjazdowa – rok akademicki 2023/2024 (dalej „Program”).

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi. Pobyty pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program jest realizowany we współpracy z instytucjami krajów objętych umowami (np. ambasady, instytuty kultury, agencje).

Oferta przyjazdowa dotyczy studentów i naukowców z następujących krajów:

Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Japonia, Jemen, Kazachstan, Macedonia Północna, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

UWAGA: możliwe jest rozszerzenie obecnej oferty przyjazdowej w przypadku wejścia w życie kolejnych umów międzynarodowych i programów współpracy, podjęcia przez Rzeczpospolitą Polską współpracy bilateralnej z innymi krajami lub otrzymania przez Agencję oferty stypendialnej drogą dyplomatyczną. W przypadku wycofania się kraju partnerskiego ze współpracy, oferta przyjazdowa może zostać wycofana, także po zakończeniu oceny wniosków. Informacja o powyższym pojawi się niezwłocznie na stronie www.nawa.gov.pl oraz www.nawa.gov.pl/en.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

a)    absolwenci szkół średnich, posiadający w momencie rozpoczęcia realizacji kształcenia w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie uczelni;

b)    studenci;

c)     absolwenci studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, którzy uzyskali dyplom po 21 grudnia 2020 roku i posiadają rekomendację swojej uczelni macierzystej;  

d)    osoby posiadające status doktoranta zgodnie zasadami systemu szkolnictwa wyższego i nauki swojego kraju;

e)    naukowcy i nauczyciele akademicy prowadzący badania lub dydaktykę w kraju biorącym udział w Programie, nie mający zatrudniania w polskiej instytucji sytemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem może być:

a)    odbycie studiów częściowych;

b)    odbycie studiów wyższych (I, II stopnia, jednolite magisterskie) lub kształcenie w szkole doktorskiej. Mogą one być poprzedzone kursem z języka polskiego przygotowującym do studiów;

c)     odbycie stażu naukowego;

d)    wizyta studyjna;

e)    pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

f)      prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

g)    inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Program otwarty jest dla studentów i pracowników uczelni i instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w polskim ośrodku goszczącym, w zależności od zapisów umowy. Wskazuje ich cele, znaczenie dla podejmowanych studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnia wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Kandydaci rejestrują się i składają wniosek w systemie NAWA do 31 maja 2023 r., do godziny 15:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-przyjazdowa/edycja-2022

Żródło: https://nawa.gov.pl/

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2023