Porozumienie dot. wzrostu wynagrodzeń pracowników UMCS

Szanowni Państwo,
Pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

uprzejmie informujemy, że 7 marca br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie 
w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników UMCS.

W ramach zawartego porozumienia uzgodniono, że podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników UMCS zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 r. i obejmą osoby, które w dniu podpisania Porozumienia są pracownikami Uniwersytetu.

Główne założenia zawartego porozumienia to:

 1. Zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupach badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych będzie uzależnione od zajmowanego stanowiska i wyniesie miesięcznie od 300 do 500 zł brutto.

 2. Wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wzrośnie o 110,00 zł brutto miesięcznie dla wszystkich, niezależnie od zajmowanego stanowiska. 

Ponadto zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika niebędącego nauczycielem akademickim wynika ze zmiany tabel dotyczących minimalnego wynagrodzenia na określonych stanowiskach stanowiących załączniki do Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Pozostała część środków na indywidualne zwiększenie wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie przekazana do dyspozycji kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych (proporcjonalnie do liczby zatrudnionych pracowników). Rozdysponowanie tych środków nastąpi na podstawie wniosków kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych złożonych w marcu br., opartych na ocenie jakości pracy i wyróżniającej się aktywności zawodowej pracownika. Maksymalnie zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 500 zł brutto miesięcznie.

 3. Jednocześnie informujemy, że dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podwyżka wynagrodzenia przysługuje proporcjonalnie do wymiaru etatu.

 4. Powyższe porozumienie nie obejmuje pracowników Uniwersytetu:

  - których wynagrodzenia wypłacane są z innych środków niż subwencja;
  - zatrudnionych w grupie nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy;
  - zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uniwersytet nie jest głównym miejscem pracy.

  Aktualności

  Data dodania
  8 marca 2023