Pomoc materialna w okresie jesienno-zimowym dla pracowników UMCS

Szanowni Państwo,

w 2022 r. wzorem lat ubiegłych składanie wniosku o wypłatę pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym dla pracowników (§ 12, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UMCS, Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.) odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wniosek dotyczący pomocy materialnej dla osób ubiegających się o otrzymanie tego świadczenia należy wypełnić poprzez wejście w poniższy link: https://forms.office.com/r/kWkvC4RLQP

Wniosek należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie proszę Kierowników Jednostek Organizacyjnych o udostępnienie pracownikom obsługi komputerów i pomoc w wypełnieniu powyższego wniosku.
W wyjątkowych przypadkach od pracowników obsługi będą przyjmowane wnioski
w wersji papierowej.

Wniosek o pomoc materialną

Tabela wypłaty ww. świadczenia uzgodniona ze Związkami Zawodowymi UMCS:

Dochód na członka rodziny w złotych

Wysokość dofinansowania

do 3 500,00

1 150,00 zł

od 3 500,01 do 4 000,00

750,00 zł

powyżej 4 000,01

350,00 zł

Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny obliczanego na podstawie zeznania podatkowego za rok 2021 własnego i współmałżonka (PIT) zgodnie z § 8 Regulaminu ZFŚS. Do członków rodziny należy wliczyć pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25. roku życia, (jeżeli się uczą) oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek) i pozostający z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym jak również osoby będące w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej.

Dochód na członka rodziny liczony jest w następujący sposób – przychód
z rozliczenia rocznego PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok 2021 wnioskodawcy i współmałżonka pomniejszony o zaliczkę pobraną przez płatnika na podatek dochodowy oraz pomniejszony o składkę na ubezpieczenie: społeczne i zdrowotne, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę osób w rodzinie – (patrz § 6 ust. 2 Regulaminu ZFŚS).

Alimenty, dochody osiągnięte z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz rentę przyznaną osobie legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy wliczyć do dochodu rodziny – (patrz § 6 ust. 5 Regulaminu ZFŚS).

Na stronie internetowej w zakładce Biura Socjalnego znajduje się wzór wyliczenia dochodu na podstawie PIT-37.

Świadczenie przysługuje pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na dzień 1 października 2022 r.

Emeryci i renciści, zatrudnieni w UMCS i korzystający ze świadczeń socjalnych przysługujących w UMCS emerytom i rencistom, nie są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.

Termin wypłaty pomocy materialnej planowany jest na 15 grudnia 2022 r.


Prorektor ds. Ogólnych
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Paweł Baran
    Data dodania
    18 listopada 2022