NFOŚiGW - II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II w 2021 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” – Część 3) Wsparcie Ministra właściwego ds. nadzoru nad NFOŚiGW w edukacji i kształceniu kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

Celem głównym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa.

Cele szczegółowe programu:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
  • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

Tematyka szczegółowa: Podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa

Działanie / rodzaj przedsięwzięcia: Kompleksowe programy szkoleniowo – stażowe. Przedsięwzięcia edukacyjne, które w sposób kompleksowy przyczyniają się do podwyższenia poziomu wiedzy, kompetencji oraz zwiększenia potencjału kadrowego administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej, a także skutecznej realizacji polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa oraz strategii i programów w tym zakresie.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 6,6 mln zł (w tym 0,6 mln zł na ewentualne odwołania). Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski należy składać w terminie do 09.08.2021 r.

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków dostępne pod linkiem:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ii-nabor-2021/

Zainteresowane pozyskaniem dofinansowania Jednostki prosimy o kontakt z Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego:

pracownicy Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, tel.: 81 537 54 92, 81 537 54 61,

Dyrektor CKiOS mgr Alicja Borzęcka-Szajner, tel.: 81 537 58 44,

e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie Jednostka zgłaszająca pomysł na projekt proszona jest o złożenie do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego formularza zgłoszeniowego na wzorze dostępnym pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne-wzory-dokumentow-dotyczace-projektow-edukacyjnych,19339.htm

    Aktualności

    Data dodania
    27 lipca 2021