MAESTRO 13, SONATA BIS 11 i MINIATURA 5 – konkursy NCN

Zespół ds. krajowych projektów badawczych zaprasza do zapoznania się aktualną ofertą konkursową Narodowego Centrum Nauki w zakresie finansowania badań podstawowych. W chwili obecnej trwa nabór wniosków na projekty badawcze w kolejnych edycjach konkursów SONATA BIS, MAESTRO oraz MINIATURA.

SONATA BIS
Konkurs SONATA BIS ma na celu stworzenie projektów badawczych, w ramach których powołany zostanie nowy zespół badawczy, prowadzący badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Planowana realizacja badań obejmuje okres 36, 48 lub 60 miesięcy.

MAESTRO
Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W obydwu konkursach można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Termin składania wniosków we wskazanych wyżej konkursach upływa 15 września 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF

Przypominamy także o trwającym naborze do konkursu MINIATURAdo którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

W przypadku konkursu MINIATURA nabór trwa do 30 września 2021 r. 

Szczegółowe informacje o konkursach znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Nauki –www.ncn.gov.pl (linki do konkursów: konkurs SONATA BIS, konkurs MAESTRO, konkurs MINIATURA).

Pomocy w przygotowaniu wniosków udzielają pracownicy Zespołu ds. krajowych projektów badawczych Centrum Badań Naukowych UMCS.

W przypadku zainteresowania złożeniem aplikacji w ramach jednego z ww. konkursów prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny (tel.: 81 537 51 22; 537 57 82, 537 51 16) lub mailowy (pod adresem: bbn@poczta.umcs.lublin.pl).

    Aktualności

    Autor
    Anna Kotula-Pytel
    Data dodania
    16 czerwca 2021