Konkurs - Erasmus +, Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego UMCS zaprasza do zapoznania się z informacjami o naborze wniosków na projekty do programu Erasmus +, Szkolnictwo wyższe, Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji, Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw.

W projekcie mogą uczestniczyć organizacje ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z programem.

W skład partnerstwa wchodzą co najmniej 3 podmioty rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące organizacje reprezentujące takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz co najmniej 3 podmioty organizujące kształcenie i szkolenia (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych.

W każdym projekcie w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczelnie z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu:

  • 1 000 000 EUR – projekty dwuletnie;
  • 1 500 000 EUR – projekty trzyletnie.

Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata

Termin składania wniosków: do 15 września 2022 r.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest tutaj.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z Panią Alicją Borzęcką-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,  tel. 81 537 58 44; 728 236 060; lub mailowy (pod adresem: alicja.borzecka-szajner@mail.umcs.pl)

lub

pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów tel.: 81 537 54-92, 54 61) lub mailowy (pod adresem: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    8 sierpnia 2022