Komunikat Rektora dot. refundacji wypoczynku

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z §19 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Zarządzenie nr 68/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.), pracownicy zainteresowani refundacją wypoczynku dla dzieci pracowników, dzieci emerytów i rencistów byłych pracowników UMCS, mogą składać wnioski do dnia 30 czerwca 2020 r.:

 • w Kancelarii UMCS,
 • lub przez Pocztę Polską (proszę adresować: Biuro Socjalne UMCS, pl. M.C.-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pok. 1006, 10. piętro).

Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji proszone są o przesłanie wypełnionych wniosków (Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 68/2014 Rektora UMCS) oraz do wglądu kserokopię zeznania podatkowego własnego i współmałżonka (PIT za 2019 r.), która po wyliczeniu dochodu na członka rodziny zostanie zniszczona lub usunięta z poczty e-mail, a także innych dokumentów potwierdzających uzyskanie wymienionych w §6 ust. 5 dochodów zgodnie z Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Jednocześnie przypominam, że osoby ubiegające się o powyższe świadczenie zobowiązane są do informowania Biura Socjalnego o trwałych zmianach zachodzących w składzie oraz w dochodach rodziny (śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, utrata istniejącego dotąd lub uzyskanie nowego źródła przychodu). Zaistniałe zmiany uwzględnia się przy ustalaniu średniego dochodu na członka rodziny zgodnie z §8 ust. 1, pkt 4 Regulaminu ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

 • Górna granica dofinansowania dla dzieci pracowników, dzieci emerytów/rencistów wynosi 1400,00 złotych. Kryteria przyznawania świadczeń określa Regulamin ZFŚS §17 ust. 3 i §19 ust. 4
 • Odpłatność za wczasy, kolonie i obozy nalicza się na podstawie dochodu na członka rodziny – osiągniętego w roku ubiegłym zgodnie z §6 Regulaminu ZFŚS.

W załączeniu tabela.

Dochód na członka rodziny

w złotych

Wysokość dofinansowania

do 500,00

90%

od 500,01 do 1000,00

80%

od 1000,01 do 1500,00

70%

od 1500,01 do 2000,00

60%

od 2000,01 do 2500,00

40%

od 2500,01 do 3500,00

30%

powyżej 3500,01

20%

Z poważaniem

Rektor UMCS
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

  Aktualności

  Autor
  Stanisław Michałowski
  Data dodania
  16 czerwca 2020