Informacja dot. danych osobowych pracowników UMCS

Szanowni Państwo,
Pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło się pełne stosowanie Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 119), zwanego dalej Rozporządzeniem. Przepisy Rozporządzenia oraz towarzyszące mu ustawodawstwo krajowe w istotny sposób zmieniły podejście do tematyki ochrony danych osobowych. Wprowadzone przepisy mają na celu nie tylko zwiększenie poziomu bezpieczeństwa interesów osób, których dane osobowe są przetwarzane, ale również wyposażają je w szereg uprawnień oraz wymuszają podjęcie określonych działań przez podmioty przetwarzające dane osobowe.

W związku z tym, od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje na UMCS nowy Regulamin ochrony danych osobowych, wprowadzony Zarządzeniem Nr 20/2018 Rektora UMCS z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczasowe Zarządzenie w tej materii straciło moc. Ponadto, w celu wdrożenia przepisów Rozporządzenia, wprowadzono zarządzenia Rektora dotyczące: zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi w obszarze związanym z dostępem do danych osobowych oraz zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także trybu postępowania w przypadku incydentów w zakresie bezpieczeństwa informacji i danych osobowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wdrożone zostały zasady przechowywania list obecności pracowników UMCS (listy powinny być przechowywanie w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych).

Pragnę przypomnieć, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin). Zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia na UMCS został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

abi@umcs.lublin.pl

Poniżej wskazuję Państwu zwięzłe informacje o sposobie i celu, w jakim UMCS przetwarza Państwa dane osobowe, jak również o przysługujących Państwu w tym zakresie prawach.

Państwa dane osobowe uzyskiwane przez UMCS podczas trwania stosunku pracy wykorzystywane są w szczególności w celach: zawarcia i wykonania danej umowy (przez czas jej trwania i rozliczeń po jej zakończeniu), wykonania obowiązków księgowych (np. wystawianie faktur) oraz obowiązków wynikających z ubezpieczeń społecznych i obowiązków podatkowych, a także zabezpieczenia socjalnego oraz realizacji obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dane dotyczące Państwa przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych, w związku z zawarciem i realizacją umowy, a także w oparciu o zgodę – w zakresie gromadzenia danych przekazanych przez Państwa dobrowolnie, a wykraczających poza obszar uregulowany przepisami prawa.

Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wymienionych powyżej celów UMCS korzysta m.in. przez czas niezbędny do ich realizacji, tj. procesu zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez czas, w którym przepisy nakazują administratorowi przechowywać dane np. w celach archiwalnych, ze względów podatkowych oraz w celu niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z danej umowy, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu lub wycofania zgody.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 • odwołania udzielonej zgody, gdy dane przetwarzane są w oparciu o tę przesłankę, przy czym odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Państwa dane nie będą przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa powszechnego oraz takich, z którymi Uniwersytet zawarł stosowne umowy współpracy, np. w związku z obsługą w zakresie IT, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W oparciu o Państwa dane nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one też podlegały profilowaniu.

Przedmiotowa informacja jest Państwu przekazywana w celu zapewnienia pełnej przejrzystości postępowania z danymi osobowymi i rozliczalności w zakresie stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Rektor UMCS
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  4 czerwca 2018