Program kształcenia

Program kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

  Zasady konstrukcji – moduły/przedmioty, ich wielkość, liczba, punkty ECTS, sposób zaliczania, udział zajęć ogólnouniwersyteckich, fakultatywnych, itp., udział praktyków, monitorowanie, aktualizacja, Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć – minimum, maksimum, system doskonalenia programów

 § 1

Zasady konstrukcji programów studiów

 1. Programy kształcenia (opis określonych dla danego kierunku studiów spójnych efektów kształcenia oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do ich osiągnięcia, wraz
  z przypisanymi do poszczególnych modułów punktami ECTS) opracowuje Zespół Programowy powołany dla danego kierunku w oparciu o obowiązujące akty prawne. Zadania i tryb pracy Zespołu Programowego określają zapisy Uchwały XXII –34.4/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 14 grudnia 2011 r.
 2. Zespół Programowy przygotowuje w oparciu Krajowe Ramy Kwalifikacyjne projekt efektów kształcenia dla danego kierunku studiów. Po uzyskaniu akceptacji Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształceni, Rada Wydziału występuje z wnioskiem do Senatu o zatwierdzenie efektów kształcenia dla danego kierunku.
 3. Uchwalone przez Senat efekty kształcenia stanowią podstawę do opracowania przez Zespół Programowy projektu programu kształcenia zawierającego:

a)      ogólną charakterystykę studiów, w szczególności: uzasadnienie koncepcji i celu programu kształcenia w oparciu o prowadzone w jednostce badania naukowe możliwości kadrowe i finansowe, potrzeby uczelni i podmiotów zewnętrznych (partnerów społecznych, pracodawców, związku programu z misją uczelni i jej strategią rozwoju);

b)      opis projektowanego miejsca absolwenta na rynku pracy,

c)      opis zakładanych efektów kształcenia,

d)      opis programu studiów,

e)      opis warunków prowadzenia studiów i sposoby realizacji kształcenia, w tym:

f)       informacje o osobach realizujących program kształcenia (nauczyciele akademiccy i inne osoby), w szczególności stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku studiów;

g)      opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

 1. Program kształcenia, w tym program studiów dla danego kierunku, uchwala Rada Wydziału na podstawie przygotowanego przez Zespół Programowy projektu programu kształcenia po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia.

 § 2

Program studiów

 1. Program studiów (opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych dla danego kierunku studiów efektów kształcenia) powinien zawierać :

a)      nazwę, poziom i profil (ogólnoakademicki lub praktyczny) kierunku studiów;

b)     formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne);

c)      liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: studia I stopnia - 6 semestrów, studia II stopnia - 4 semestry; studia I stopnia pozwalają studentowi na zdobycie 180 pkt ECTS, studia II stopnia: 120 pkt. ECTS;

d)     moduły kształcenia (przedmioty / grupy przedmiotów) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS;

e)      sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta;

f)      plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej;

g)      łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (godziny kontaktowe);

h)     łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia;

i)       łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym (w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych);

j)       minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów;

k)     minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach
z wychowania fizycznego oraz wymiar i rodzaj tych zajęć;

l)       wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki;

m)   liczbę godzin zajęć dydaktycznych w programie, z podziałem na poszczególne moduły.

2.   Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS.

 § 3

Plan studiów

 1. Plan studiów obowiązujący na danym kierunku studiów powinien zawierać:

a)      nazwę kierunku studiów oraz specjalności;

b)     poziom studiów;

c)      profil studiów;

d)     formę studiów;

e)      wykaz przedmiotów (wraz z informacją o liczbie godzin, formach zajęć, formie zaliczenia oraz liczbie punktów ECTS ) z podziałem na semestry.

2. Plan studiów określa zestaw modułów (przedmiotów lub grup przedmiotów) oraz ich usytuowanie w semestrach. Opisy modułów, w tym modułowe efekty kształcenia, metody ich weryfikacji, zasady oceny przedstawiane są Zespołowi Programowemu. Zespół Programowy dokonuje oceny modułu mając na uwadze spójność programu kształcenia, stopień realizacji kierunkowych efektów kształcenia, adekwatność metod weryfikacji efektów kształcenia.

§ 4

Punkty ECTS

 1. Liczba punktów ECTS przypisanych modułom realizowanym w każdym semestrze winna wynosić 30.
 2. Liczba punktów ECTS przypisana modułowi / przedmiotowi odzwierciedla nakład pracy przeciętnego studenta związany z uzyskaniem założonych dla tego modułu / przedmiotu efektu kształcenia, zweryfikowanego osiągnięciem zaliczenia przedmiotu i obejmuje:

a)      godziny kontaktowe z udziałem nauczyciela akademickiego,

b)      czas poświęcony na wykonanie zadań, przygotowanie do zajęć, kolokwiów, egzaminów itp. (1 punkt ECTS odpowiada 30 h pracy studenta)

3.Liczba punktów ECTS proponowana jest przez koordynatora przedmiotu i uzgadniana z Zespołem Programowym.

4. Program studiów podyplomowych powinien pozwolić na uzyskanie minimum 30 punktów ECTS. Studia podyplomowe rozpoczęte przed dniem 1 października 2015 r. prowadzone są według dotychczasowych programów kształcenia.

§ 5

System doskonalenia programów kształcenia

 1. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia zawiera: sposób weryfikacji efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia, ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia, sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich, sposób wykorzystania monitoringu karier zawodowych studentów, działania antyplagiatowe.
 2. Zespoły Programowe, wykorzystując instrumenty określone postanowieniami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, dokonują systematycznej okresowej (przynajmniej rocznej) analizy rezultatów kształcenia, programów kształcenia, planów kształcenia
  i zakładanych efektów kształcenia, sylabusów przedmiotów, itp. W szczególności przeprowadza się analizę zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy oraz analizę losów zawodowych absolwentów.
 3. Po zakończeniu roku akademickiego Zespoły Programowe składają sprawozdanie ze swojej działalności dziekanowi Wydziału i Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia; ze sprawozdania mogą wynikać wnioski w zakresie doskonalenia programu kształcenia
  i związanych z tym propozycji zmian w programie studiów.
 4. W przypadku, gdy niezbędne jest wprowadzenie zmian, Zespoły Programowe przedkładają Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia propozycje modyfikacji programu kształcenia wraz z uzasadnieniem. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na tej podstawie (w przypadku pozytywnej opinii) kieruje wniosek za pośrednictwem Dziekana do zatwierdzenia Radzie Wydziału pod koniec roku akademickiego.
 5. Zmian w programie kształcenia nie dokonuje się w trakcie trwania cyklu kształcenia.

Podstawy prawne:

 1. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM z dn. 27 lipca 2005; nowelizacja z dn. 18 marca 2011, § 62, Dz. IV, rozdz. 1, art. 159-170 http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z_dnia_27_lipca_2005.pdf
 2. Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11.15.2014 roku.
 3. UCHWAŁA Nr XXII –34.4/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów oraz uruchamiania nowych kierunków studiów http://www.umcs.lublin.pl/images/media/SJK/Nr.34.4.11.wytycznych.do_.projektowania.efektow.ksztalcenia.E2.80.A6.pdf
 4. Rozporządzenie MNiSW z dn. 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/16/16/16167/20111116_Dz._U._Nr_243__poz._1445.pdf.
 5. Zarządzenie Nr 39/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uczelnianym Katalogu Przedmiotów.
 6. Zarządzenie Nr 6/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie korzystania przez studentów z zajęć na studiach stacjonarnych w ramach dodatkowego limitu punktów ECTS określonego w art. 170a ust. 2 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.
 7. Uchwała Nr XXII – 34.4/11 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiejw Lublinie z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do projektowania efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów oraz uruchamiania nowych kierunków studiów.
 8. Regulamin studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Załącznik do Uchwały Nr XXII –39.3/12 Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 r.