Organizacja zajęć na Wydziale w semestrze zimowym 2020-2021

Lublin, 11 września 2020 r.

 

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Wydziału Ekonomicznego UMCS,

Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym UMCS organizowane będą według poniższych zasad:

 1. Dla studentów I roku I stopnia wszystkich kierunków studiów stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych) wybrane zajęcia ćwiczeniowe, konwersatoryjne lub laboratoryjne prowadzone będą w formie stacjonarnej, natomiast wszystkie zajęcia wykładowe oraz pozostałe zajęcia ćwiczeniowe, konwersatoryjne lub laboratoryjne będą prowadzone w formie zdalnej. Zajęcia z wychowania fizycznego, zgodnie z ofertą Centrum Kultury Fizycznej UMCS, mogą być prowadzone w formie stacjonarnej albo zdalnej w zależności od indywidualnej decyzji każdego studenta. Lista przedmiotów, które będą odbywały się w formie stacjonarnej zostanie podana do wiadomości do dnia 18 września br.
 2. Wszystkie zajęcia dla pozostałych studentów, poza wskazanymi w pkt. 1, prowadzone będą w formie zdalnej z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4.
 3. Zajęcia seminaryjne oraz zajęcia dla studentów Erasmus+ mogą być prowadzone w formie stacjonarnej. Decyzję w tym względzie podejmuje prowadzący zajęcia, po uzyskaniu zgody na stacjonarną formę zajęć od wszystkich studentów przypisanych do danej grupy zajęciowej.
 4. O możliwości prowadzenia w trybie stacjonarnym innych zajęć niż wskazane w pkt. 1-3 decyduje Kolegium Dziekańskie.
 5. Wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej muszą być bezwzględnie prowadzone z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS i regulacjami w tym zakresie obowiązującymi na UMCS.
 6. Wszystkie zajęcia w formie zdalnej muszą być prowadzone zgodnie z Zasadami prowadzenia zajęć w formie zdalnej na Wydziale Ekonomicznym UMCS w roku akademickim 2020/21, przyjętymi przez Kolegium Dziekańskie Wydziału Ekonomicznego UMCS w dn. 13 lipca 2020 r. Zgodnie z nimi, m.in.:
 • przynajmniej 2/3 zajęć z każdego przedmiotu prowadzonego w formie zdalnej powinno odbywać się w trybie synchronicznym z wykorzystaniem platformy MS Teams
 • zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się w godzinach wyznaczonych w planie zajęć,
 • podczas zajęć prowadzonych w trybie synchronicznym wykładowca zobowiązany jest do nawiązywania kontaktu ze słuchaczami, aktywizowania ich, umożliwiania zadawania pytań czy przekazywania opinii,
 • konsultacje powinny odbywać się w wyznaczonych terminach i ustalonym wymiarze; w czasie przeznaczonym na konsultacje wykładowca powinien być dostępny na czacie MS Teams lub pozostawać w gotowości do nawiązania połączenia głosowego lub poprzez e-mail.

Zasady organizacji zajęć mogą ulec zmianie w trakcie trwania semestru, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające taką zmianę.

 

Dr hab. Mariusz Kicia
Dziekan Wydziału Ekonomicznego

  Aktualności

  Data dodania
  11 września 2020