Prof. dr hab. Jerzy Kmieciński (1927-2022)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Prof. dr. hab. Jerzego Kmiecińskiego

Rodzinie Pana Profesora składamy wyrazy współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Archeologii UMCS

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 9 grudnia 2022 r. o godz. 12.30 w części ewangelickiej Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi


Prof. dr hab. Jerzy Kmieciński, archeolog, badacz o szerokich zainteresowaniach naukowych, zajmujący się okresem pradziejowym i starożytnością, metodyką i metodologią badań archeologicznych, antropologią kulturową.

Studia archeologiczne ukończył w Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. Konrada Jażdżewskiego. W 1962 r. obronił pracę doktorską, habilitował się w 1990 r. Dwa lata później został nominowany na profesora nadzwyczajnego, a w roku 1997 otrzymał tytuł naukowy profesora tytularnego.

W latach 1948-1950 uczestniczył  jako asystent w projekcie Badań nad początkami Państwa Polskiego. Kolejne dwa lata pracował w Muzeum Archeologicznym w Łodzi (1950–1952). Od 1952 roku pełnił obowiązki inspektora – rzeczoznawcy zabytków archeologicznych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki na województwo łódzkie, bydgoskie i gdańskie (1952–1956). W latach 1956–1993 pracował w Katedrze Archeologii UŁ, gdzie w latach 1984–1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego. 

W roku 1993 roku został powołany na kierownika Katedry Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którą to funkcję sprawował do 1997 r. Z UMCS związany od 1976 r.

Profesor J. Kmieciński organizował, a potem również kierował Ośrodkiem Badań i Studiów Wschodu UŁ, pełniąc tę funkcję do 1998 roku. Nawiązał również współpracę z Instytutem Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Jego wielką zasługą było założenie działających do dzisiaj dwóch stacji archeologicznych w Białych Błotach i Klonowicach na Pomorzu.

Profesor J. Kmieciński był inicjatorem wielu krajowych i międzynarodowych programów badawczych, a także redaktorem serii: „Archaeologia Baltica” (1977–1992), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” (1985–1991) i periodyku „Eastern Review” (od 1997 r.).

Za działalność naukową i społeczną został wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem UMCS, medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Oprac. Tomasz Dzieńkowski na podstawie tekstu dr Adrianny Szczerba.

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2022